Ενημερωτική συνάντηση Erasmus

Την Τρίτη 15 Μαρτίου 2022 και ώρα 13.00 στο Σπουδαστήριο του Τμήματος θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση για το πρόγραμμα Erasmus+. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές και φοιτήτριες του Τμ΄ήματός μας να μετακινηθούν για σπουδές σε κάποιο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού ή να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση σε φορέα του εξωτερικού με πλήρη αναγνώριση για το διάστημα του έργου τους. Στη συνάντηση θα παρουσιαστεί συνοπτικά το πρόγραμμα και θα δοθούν αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες για τη διαδικασία συμμετοχής σε αυτό.