Θέση βιβλιοθηκονόμου στη Μουσική Βιβλιοθήκη “Λίλιαν Βουδούρη”

Η Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη»
του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής
ζητά να προσλάβει έναν/μία βιβλιοθηκονόμο

Απαραίτητα προσόντα

 1. Πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας/Αρχειονομίας ή Επιστήμης της Πληροφόρησης
  από ελληνικό πανεπιστήμιο ή ισότιμο τίτλο σπουδών Ιδρύματος του
  εξωτερικού (στην περίπτωση αυτή απαιτείται βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ).
 2. Πολύ καλή γνώση σε ψηφιακές τεχνολογίες που αφορούν τις σύγχρονες
  ψηφιακές βιβλιοθήκες (αποθετήρια, πρότυπα καταλογογράφησης και
  μεταδεδομένων, τεκμηρίωση ψηφιακού υλικού κ.ά.)
 3. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  Συνεκτιμώμενα προσόντα:
 4. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο με τη θέση
 5. Γνώσεις μουσικής
 6. Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στη
Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» στην διεύθυνση:
a.tsakona@megaron.gr
Τελευταία ημέρα υποβολής δικαιολογητικών η 20ή Σεπτεμβρίου 2023