Συμμετοχές σε ερευνητικά προγράμματα


Πλατφόρμα διάχυσης οπτικοακουστικού υλικού ανοικτής πρόσβασης με χρήση τεχνολογιών αναγνώρισης λόγου / Open Access Audiovisual Archive openvideoarchives.gr