Πληροφορίες για την πρακτική άσκηση

Συχνές Ερωτήσεις

Σε ποιο εξάμηνο σπουδών μπορώ να κάνω Π.Α.;

Η Π.Α. εντάσσεται στο 8ο εξάμηνο σπουδών.

Πότε ξεκινά η Π.Α. και ποια η διάρκειά της;

Η χρονική διάρκεια της Π.Α. είναι έξι (6) μήνες και διεξάγεται σε δύο περιόδους κατά τη διάρκεια του έτους:

1 Οκτωβρίου έως 31 Μαρτίου &

1 Απριλίου έως 30 Σεπτεμβρίου

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρώ ώστε να μπορώ να ξεκινήσω Π.Α.;

α) Να βρίσκεσαι στο 8ο ή σε μεγαλύτερο εξάμηνο

β) να έχεις παρακολουθήσει με επιτυχία τα 2/3 από το σύνολο των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών.

γ) να έχεις παρακολουθήσει με επιτυχία όλα τα μαθήματα ειδικότητας.

δ) Σε περίπτωση που έχεις πάνω από 180 ΔΜ και χρωστάς μέρος ή ολόκληρο μάθημα ειδικότητας, κάνεις αίτηση στη Συνέλευση του Τμήματος για να σου επιτραπεί να κάνεις.

Μπορώ να κάνω Π.Α. στο εξωτερικό;

Ναι, μπορείς. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να απευθυνθείς στον/στην υπεύθυνο/η Erasmus του Τμήματος και στο γραφείο Erasmus του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Μπορώ να κάνω Π.Α. σε φορέα της επιλογής μου;

Ναι, μπορείς. Αρκεί στο φορέα να εργάζεται βιβλιοθηκονόμος – Αρχειονόμος και ο φορέας να διαθέτει την απαραίτητη πίστωση για την μηνιαία αποζημίωση σου.

Για να διασφαλιστούν όλες αυτές οι προϋποθέσεις, ενημερώνεις τον Επιστημονικό Υπεύθυνο Πρακτικής του Τμήματος ώστε να σε βοηθήσει.

Πόσες ώρες θα απασχολούμαι;

Θα ακολουθείς το ωράριο που προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας της υπηρεσίας όπου θα απασχολείσαι.

Κατά τη διάρκεια της Π.Α. δικαιούμαι άδεια απουσίας;

Μπορείς να απουσιάσεις συνολικά πέντε (5) εργάσιμες ημέρες για σοβαρούς λόγους (συμπεριλαμβάνονται οι εξετάσεις μαθημάτων και οι παρουσιάσεις πτυχιακών εργασιών).

Σε περίπτωση περισσότερων απουσιών παρατείνεται αντίστοιχα και το χρονικό διάστημα της Π.Α.

Κατά τη διάρκεια της Π.Α. έχω ιατροφαρμακευτική περίθαλψη;

Είσαι ασφαλισμένος/η στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) μόνο για ατύχημα κατά την εργασία.

Η ιατρική σου περίθαλψη εξασφαλίζεται είτε από την οικογένειά σου ως προστατευόμενο μέλος είτε από τη φοιτητική σου ιδιότητα.

Για το διάστημα της Π.Α. μου καταβάλλονται ένσημα;

Για το διάστημα της Π.Α. δε θεμελιώνεις δικαίωμα συνταξιοδοτικής κάλυψης. Καταβάλλεται μόνο ένα ένσημο το μήνα, από το φορέα, κατά επαγγελματικού κινδύνου ατυχήματος.

Το εισόδημα που προέρχεται από την Π.Α. το δηλώνω στην εφορία;

Το εισόδημα το δηλώνεις στη φορολογική δήλωση της επόμενης χρονιάς, αλλά δε φορολογείσαι, κι αυτό συμβαίνει διότι θεωρείται επίδομα.

Ποιες είναι οι αποδοχές μου από την Π.Α.;

α) Στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα (Υπουργεία, ΟΤΑ, Περιφέρειες, ΝΠΔΔ, ΑΕΙ/TEI κλπ.) 176,08€ μηνιαίως.

β) Σε ιδιωτικό φορέα απασχόλησης ποσοστό 80% επί του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει κάθε φορά, με βάση την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Σε ποιον θα απευθυνθώ αν κατά τη διάρκεια της Π.Α. αντιμετωπίσω κάποιο πρόβλημα;

Στην Επιτροπή Π.Α. του τμήματος.

Πως προκύπτει ο βαθμός αξιολόγησης της Π.Α.;

Ο βαθμός είναι ο μέσος όρος που προκύπτει από το βαθμό του Επόπτη του φορέα και του Ακαδημαϊκού Επόπτη.

Ο βαθμός αυτός δεν υπολογίζεται στον τελικό βαθμό πτυχίου.

Ποια έντυπα καταθέτω μετά την ολοκλήρωση της Π.Α.;

α) Βεβαίωση ολοκλήρωσης, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον φορέα

β) Το βιβλιάριο Π.Α. υπογεγραμμένο

γ) Απόσπασμα ατομικής ασφάλισης