Πληροφορίες για τις κατατακτήριες εξετάσεις (αφορούν το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025)


Υποβολή δικαιολογητικών

Η περίοδος υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις του τμήματος, είναι 1-15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Η κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται στη γραμματεία του τμήματος (Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00 – 12.00 ηλεκτρονικά στο email:info@lisa.ihu.gr).


Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 1. Αίτηση (την προμηθεύεστε από τη γραμματεία του τμήματος ή εντοπίζοντας το έγγραφο: “Αίτηση συμμετοχής σε κατατακτήριες εξετάσεις” στην ενότητα των αιτήσεων του τμήματος)
 2. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Αν πρόκειται για πτυχιούχους εξωτερικού, συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Μαθήματα εξετάσεων

I. Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Πολιτιστικοί Οργανισμοί και Κοινωνία

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εξεταστέα ύλη:

Johnson, Peggy (2022). Ανάπτυξη και Διαχείριση Συλλογών. Επιστημονική Επιμέλεια Εμμανουήλ Γαρουφάλλου. Εκδόσεις Δίσιγμα, 624 σ. ISBN13: 978-618-202-115-6

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία:

 1. Day, J.M. (ed.) (1991). Guidelines for library services to deaf people. The Hague: International Federation of Library Association.
  https://cf1-www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/62.pdf
 2. IFLA Standards for Public Libraries. The Hague: IFLA.
  https://www.ifla.org/publications/node/67343
  https://www.ifla.org/files/assets/libraries-for-children-and-ya/publications/ifla-guidelines-for-library-services-to-children_aged-0-18.pdf
 3. 10 ways to make a public library work/ Update your libraries
  https://www.ifla.org/files/assets/public-libraries/publications/10-ways-to-make-a-public-library-work.pdf
 4. The Role of Libraries in Lifelong Learning
  http://archive.ifla.org/VII/s8/proj/Lifelong-LearningReport.pdf
 5. The Public Library Service: the IFLA/UNESCO Guidelines for Development (2001). Philip Gill (editor), In collab. with Section of Public Libraries, Series: IFLA Publications Series97, München: K.G. Saur, 2001
  https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/archive/the-public-library-service/publ97.pdf
 6. IFLA/UNESCO Public Libraries Manifesto (1994). Paris: Unesco. | Η Διακήρυξη των IFLA/UNESCO για τη Δημόσια Βιβλιοθήκη 1994
  https://www.ifla.org/files/assets/public-libraries/publications/PL-manifesto/pl-manifesto-el.pdf
 7. IFLA/UNESCO School library manifesto: the school library in teaching and learning for all (1999). IFLA Guidelines for Children’s Libraries Services (2003). The Hague: IFLA.
  –IFLA/UNESCO School Library Manifesto 1999 IFLA/UNESCO Μανιφέστο Σχολικών Βιβλιοθηκών (1999).
  https://www.ifla.org/files/assets/school-libraries-resource-centers/publications/school-library-manifesto-gr.pdf
 8. Wenger, R. (2001). Some ethical aspects of being an Information Professional. Library trends, 49 (3), 486-509.
  https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/8357/librarytrendsv49i3i_opt.pdf

II. Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής Ι

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η εξέλιξη της τεχνολογίας και των υπολογιστών, αρχιτεκτονική και κατηγορίες υπολογιστών, περιγραφή και λειτουργία του υπολογιστή, αποθήκευση πληροφορίας σε υπολογιστές, το δυαδικό σύστημα, κωδικοποιήσεις αναπαράστασης χαρακτήρων (ASCII, Unicode, UTF-8), το υλικό μέρος (κεντρική μονάδα επεξεργασίας, μνήμη, υποσύστημα αποθήκευσης, μονάδων στερεής κατάστασης SSD, μαγνητικών δίσκων και οπτικών δίσκων), οι περιφερειακές συσκευές (εκτυπωτές, σαρωτές, πολυμηχανήματα, μονάδες εισόδου/εξόδου, το λογικό μέρος (λειτουργικό σύστημα, λογισμικό εφαρμογών και βοηθητικά προγράμματα), οι βασικές έννοιες στη διαχείριση δεδομένων, εφαρμογές (ηλεκτρονική ζωή), σύγχρονα ερευνητικά πεδία της πληροφορικής. Βασικές εργασίες λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογών γραφείου (επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα).

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

 • Εισαγωγή στην πληροφορική,  Evans Alan, Martin Kendall, Poatsy Mary Anne, 2018, Κριτική
 • ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΛΑΖΑΚΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ, 2019, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΣΙΓΜΑ
 • Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών, BEHROUZ FOROUZAN, 2015, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ
 • Χρήση Υπολογιστή, Καλαφατούδης Σταύρος, Κοίλιας Χρήστος, 2019, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών
 • Μαθαίνετε εύκολα Microsoft Office 2019, Ξαρχάκος Κωνσταντίνος Ι., Καρολίδης Δημήτριος Α., 2019, Άβακας

III . Εισαγωγή στη Βιβλιοθηκονομική Οργάνωση Υλικού και Πληροφοριών

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μπώκος, Γ. Εισαγωγή στην Επιστήμη της πληροφόρησης. 2η εκδ., Παπασωτηρίου, 2020

 • Κεφ. 5. Διαχείριση της πληροφορίας: το έργο : επεξεργασία υλικού.

Καπιδάκης Σ., Λαζαρίνης, Φ., Τοράκη, Κ. Θέματα βιβλιοθηκονομίας και επιστήμης των πληροφοριών (ηλεκτρονικό σύγγραμμα). Κάλλιππος  https://repository.kallipos.gr/handle/11419/1674

 • Κεφ. 6. Ταξινόμηση  (συγκεκριμένα τα υποκεφάλαια 6.1, 6.2, 6.4, 6.5)
 • Κεφ. 7. Θεματικές επικεφαλίδες (όλο)

Τόγια, Α. & Χριστοδούλου, Γ. Εισαγωγή στο RDA : ένας πρακτικός οδηγός για καταλογογράφηση υλικού βιβλιοθηκών. (ηλεκτρονικό σύγγραμμα). Κάλλιππος https://repository.kallipos.gr/handle/11419/5841

 • Κεφ. 1 Εισαγωγή στην Καταλογογράφηση (όλο)
 • Κεφ. 2. Βιβλιογραφικά στοιχεία και σημεία πρόσβασης (συγκεκριμένα τα υποκεφάλαια 2.1 και 2.2)