Πληροφορίες για την πτυχιακή εργασία

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρώ ώστε να μπορώ να ξεκινήσω Π.Ε.;

α) να έχεις ολοκληρώσει του Η εξαμήνου σπουδών

β) να έχεις συμπληρώσει τουλάχιστον 160 διδακτικές μονάδες

Ποια είναι η συμμετοχή της Π.Ε. σε διδακτικές μονάδες

 • Η Π.Ε. συμμετέχει με 20 ECTS για το πρόγραμμα σπουδών του ΤΕΙ που υπολογίζονται στο βαθμό πτυχίου και στις προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου
 • Η Π.Ε. συμμετέχει με 10 ECTS για το πρόγραμμα σπουδών του ΔΙΠΑΕ (Ζ εξάμηνο)
 • Μπορείς αντί πτυχιακής να παρακολουθήσεις 2 Υποχρεωτικά Επιλογής μαθήματα (5 +5 ΔΜ =10) από το Ζ εξάμηνο

Η Π.Ε. μπορεί να εκπονηθεί ομαδικά;

Η εκπόνηση της Π.Ε. είναι ατομική ή ομαδική (έως 2 άτομα)

Ποιοι επιβλέπουν την εκπόνηση της Π.Ε.;

 • Μέλη ΔΕΠ
 • Μέλη ΕΔΙΠ με συν-επίβλεψη
 • Διδάκτορες
 • Ωρομίσθιο προσωπικό

Ποια είναι η διαδικασία ανάληψης Π.Ε.;

 • Τα θέματα των Π.Ε. εγκρίνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος και κατόπιν δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο του τμήματος με σύντομη περίληψή τους.
 • Αφού επιλέξεις το θέμα που σε ενδιαφέρει και σε συνεννόηση με τον/την επόπτη/επόπτρια το δηλώνετε εγγράφως στη γραμματεία, με τη συμπλήρωση της αίτησης ανάληψης πτυχιακής .

Πως και πότε γίνεται η εξέταση των Π.Ε.;

 • Η εξέταση γίνεται προφορικά και δημόσια
 • Τρεις φορές το χρόνο (Οκτώβριος, Φεβρουάριος, Ιούνιος)

Τι πρέπει να κάνω αφού ολοκληρώσω την Π.Ε. μου;

Να συμπληρώσεις την αίτηση υποβολής πτυχιακής εργασίας και μαζί με ένα memory stick που περιέχει το κείμενό της, να τα καταθέσεις στη γραμματεία

Με ποιο τρόπο θα κάνω την παρουσίαση της Π.Ε. μου;

 • Με αρχείο ppt που θα περιέχει την περίληψη της εργασίας σου
 • Η διάρκεια της παρουσίασης είναι 20 λεπτά (20 λεπτά επιπλέον για παρουσίαση λογισμικού, ψηφιακής βιβλιοθήκης, κλπ.)
 • Στο τέλος θα δεχτείς ερωτήσεις από τους εξεταστές

Πως βαθμολογείται η Π.Ε.;

 • Ο βαθμός προκύπτει από το Μ.Ο. της βαθμολογίας των τριών μελών της Επιτροπής
 • Το κάθε μέλος βαθμολογεί ανεξάρτητα

Τι πρέπει να καταθέσω μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης της Π.Ε.;

 • Καταθέτεις 1 cd με το περιεχόμενο της πτυχιακής εργασίας στην Κεντρική Βιβλιοθήκη και συμπληρώνεις το συνοδευτικό έγγραφο που δίνεται από τη βιβλιοθήκη.
 • Ο/Η επόπτης/επόπτρια μετά την εξέταση καταθέτει στη γραμματεία το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ όπου αναγράφεται η επιτροπή αξιολόγησης, η βαθμολογία των 3 αξιολογητών και ο μέσος όρος της βαθμολογίας.