Πρόγραμμα σπουδών

Σύντομες οδηγίες για το νέο πρόγραμμα σπουδών

Στο ΝΠΣ υπάρχουν τρία είδη μαθημάτων, τα Υποχρεωτικά (Υ), τα Υποχρεωτικά Επιλογής (ΥΕ) και τα Προαιρετικά (Π). Στο τελευταίο είδος ανήκουν τα μαθήματα Γαλλικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV, τα οποία δεν έχουν Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ) αλλά χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης σε όσους τα παρακολουθήσουν επιτυχώς.

Σε ό,τι αφορά τα μαθήματα ΕΥ, στο Α’ και στο Ε’ εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν ένα από τα δύο μαθήματα ΕΥ (6α/6β αντίστοιχα). Στο Στ’ εξάμηνο υπάρχουν δύο ομάδες μαθημάτων ΕΥ και οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν ένα από κάθε ομάδα, δηλαδή ένα από τα μαθήματα 5α, 5β, 5γ και ένα από τα μαθήματα 6α και 6β. 

Η πτυχιακή εργασία είναι πλέον προαιρετική και όσοι φοιτητές επιθυμούν μπορούν αντί για εκπόνηση πτυχιακής να επιλέξουν δύο μαθήματα ΕΥ του Ζ’ εξαμήνου.

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να αποκτήσουν πανεπιστημιακό πτυχίο (ΔΙΠΑΕ) και πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να δουν τις σχετικές πληροφορίες εδώ.

Για όσους φοιτητές έχουν ήδη πτυχίο του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ δεν προβλέπονται από τον νόμο μεταβατικές διατάξεις, οτιδήποτε νεότερο υπάρξει θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης (http://www.lisa.ihu.gr/).

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την κυρία Τόγια (aspatogia@gmail.com, τηλ. 2310013559) και τον κ. Χριστοδούλου (gchrist@libd.teithe.gr, 2310013238).

programma-spoudon