Τελική υπενθύμιση για όσους δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία: ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Αφορά μόνο όσους δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία