ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΙΤΗΘΗΚΑΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Παρακαλούνται οι φοιτητές που αιτήθηκαν μετεγγραφή να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος από τη Δευτέρα 16/12/2019  έως και την Παρασκευή 20/12/2019  τις ώρες 10:00 π.μ. -12:00  π.μ. προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση των στοιχείων τους και εγγραφή τους στο Τμήμα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Βεβαίωση διαγραφής από το Τμήμα προέλευσης
  2. Συμπληρωμένη και εκτυπωμένη η αίτηση εγγραφής
  1. Συμπληρωμένη και εκτυπωμένη η συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία  αναγράφεται ότι ο φοιτητής ή η φοιτήτρια εξουσιοδοτεί την Γραμματεία για την διαχείριση προσωπικών δεδομένων (η συγκεκριμένη Υπεύθυνη Δήλωση προκύπτει από τον νέο νόμο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων), με σκοπό τη διευκόλυνση του φοιτητή στις συναλλαγές του με το ΔΙ.ΠΑ.Ε.
  1. Φωτοτυπία ταυτότητας (όχι επικυρωμένη)
  2. Φωτοτυπία της Βεβαίωσης του ΑΜΚΑ (το εκτυπώνετε από την Ιστοσελίδα www.amka.gr)
  3. Πιστοποιητικό γέννησης ΜΟΝΟ για τους άρρενες φοιτητές (όπου θα αναγράφεται ο  Αριθμός Μητρώου Αρρένων) 
  4. Δύο (2) ατομικές φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας, ασπρόμαυρες ή έγχρωμες)
  5. Έναν (1) φάκελο με αφτιά χωρίς λάστιχο με διαστάσεις 26,5Χ35cm

Η κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και ταχυδρομικά μέσα στις ίδιες ημερομηνίες (προσοχή να έχετε υπογράψει την αίτηση εγγραφής και την υπεύθυνη δήλωση και να την έχετε θεωρήσει για το γνήσιο της υπογραφής) στη διεύθυνση:

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Τ.Θ. 141 Τ.Κ. 57400 ΣΙΝΔΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής οι φοιτητές  θα παραλάβουν τους  κωδικούς τους από τη γραμματεία.