ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ !! – Ένταξη στο ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Για να γίνει δεκτή η μετάβασή στο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών θα πρέπει:
1. Μέχρι τη συμπλήρωση του 12ου εξαμήνου σπουδών τους να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις υποχρεώσεις τους στα μαθήματα του παλαιού προγράμματος σπουδών.
2. Να καταθέσουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος μέσα σε 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα ολοκλήρωσης των παραπάνω υποχρεώσεων.

Για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και να λάβουν τον τίτλο σπουδών του νέου Τμήματος του ΔΙΠΑΕ, θα πρέπει:
1. Να περάσουν επιτυχώς τα τέσσερα (4) ειδικά μαθήματα του Η΄ εξαμήνου.
2. Να ολοκληρώσουν επιτυχώς την εξάμηνη Πρακτική Άσκηση και την Εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας.

Τονίζεται ότι η προϋπόθεση εκπόνησης εξάμηνης Πρακτικής Άσκησης και Πτυχιακής Εργασίας ισχύει για όλους τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο ΑΤΕΙΘ (συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση ένταξης στο νέο πρόγραμμα σπουδών κατά την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου 2019-20).