ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΔΙΠΑΕ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΔΙΠΑΕ

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ 22/9/20 ΕΩΣ ΤΡΙΤΗ 6/10/2020

Παρακαλούνται οι φοιτητές που μέχρι το τέλος της εξεταστικής Ιουνίου δεν έχουν υπερβεί το 12ο εξάμηνο σπουδών και έχουν προβιβάσιμο βαθμό σε όλα τα μαθήματα του παλαιού προγράμματος σπουδών (ΑΤΕΙ) να συμπληρώσουν, να τυπώσουν, να υπογράψουν και να στείλουν σε αρχείο pdf (όχι φωτογραφία) στο email: dvailou@admin.teithe.gr  της γραμματείας τα παρακάτω έγγραφα:

 1) την Αίτηση και 2) την Υπεύθυνη Δήλωση που επισυνάπτονται. Προσοχή! Αν η Αίτηση και η Υπεύθυνη Δήλωση δεν είναι υπογεγραμμένα δεν θα γίνονται δεκτά.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ


Μετά τον σχετικό έλεγχο η γραμματεία θα δηλώσει στους φοιτητές τα 4 καινούργια μαθήματα του Η εξαμήνου. Οι φοιτητές δε θα χρειαστεί να κάνουν δήλωση αυτών των μαθημάτων.