ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΕΙ (Φ5/68535/Β3 ΚΥΑ, ΦΕΚ 1965/18-06-2012)

Ι. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για δωρεάν σίτιση έχουν:

 1. Οι προπτυχιακοί φοιτητές, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου και για όσα έτη απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξημένα κατά δύο (2) έτη.
 2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου και για όσα έτη διαρκεί η φοίτησή τους, σύμφωνα με το εκάστοτε ενδεικτικό πρόγραμμα δευτέρου κύκλου σπουδών.
 3. Οι υποψήφιοι διδάκτορες, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι διδακτορικού τίτλου και για τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία εγγραφής τους.
 4. Οι εγγεγραμμένοι, ως φιλοξενούμενοι, φοιτητές στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, που προέρχονται από ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής στο πλαίσιο εκπαιδευτικών ή ερευνητικών προγραμμάτων συνεργασίας.

ΙΙ. Προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης: 

 • Άγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως προκύπτει από τις αντίστοιχες Πράξεις Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (πρώην εκκαθαριστικά σημειώματα) του φορολογικού έτους 2019 (εισοδήματα έτους 2019), δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ προκειμένου για οικογένεια με ένα μόνο τέκνο. Για οικογένειες με δύο τέκνα και πλέον το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε τέκνο πέραν του πρώτου. Το ανωτέρω διαμορφούμενο ποσό προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ εφόσον ο αδελφός του δικαιούχου φοιτητή είναι ενεργός προπτυχιακός φοιτητής. Εάν περισσότεροι του ενός αδελφοί υπάγονται σε αυτήν την κατηγορία το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για καθέναν από αυτούς. 
 • Έγγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, όπως προκύπτει από τις αντίστοιχες Πράξεις Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (πρώην εκκαθαριστικά σημειώματα) του φορολογικού έτους 2019 (εισοδήματα έτους 2019) δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ. Προκειμένου για οικογένεια με παιδιά, το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο. 
 • Άγαμοι φοιτητές άνω των 25 ετών, των οποίων το ετήσιο ατομικό εισόδημα, όπως προκύπτει από την αντίστοιχη Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (πρώην εκκαθαριστικό σημείωμα) του φορολογικού έτους 2019 (εισοδήματα έτους 2019), δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ. 

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του ίδιου του φοιτητή, των γονέων του και των ανήλικων αδελφών του από κάθε πηγή.

Προκειμένου για έγγαμο φοιτητή, ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα των ιδίου, του/της συζύγου του/της και των ανηλίκων τέκνων του από κάθε πηγή.    

Τα κατά περίπτωση διαμορφούμενα ποσά μειώνονται κατά 10%, όταν οι δικαιούχοι φοιτητές κατοικούν μόνιμα στο Δήμο που έχει την έδρα του το Τμήμα φοίτησης. 

Το ύψος του ετήσιου οικογενειακού ή ατομικού εισοδήματος δεν αποτελεί κριτήριο παροχής δωρεάν σίτισης στον φοιτητή, όταν ο ίδιος, ανεξαρτήτου ηλικίας, ή ένας εκ των γονέων του εάν είναι άγαμος κάτω των 25 ετών, ή ο/η σύζυγος του/της εάν είναι έγγαμος, εισπράττει επίδομα ανεργίας.

Στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος φοιτητής ή/και οι γονείς του ή ο/η σύζυγος του/της, εφόσον αυτός είναι έγγαμος, δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α 75) περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης. 

Αν η χρηματοδότηση του Ιδρύματος από τον κρατικό προϋπολογισμό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 63 του ν.4009/2011 (Α 195), δεν επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης σίτισης του συνόλου των φοιτητών που εμπίπτουν στις προαναφερόμενες κατηγορίες, τότε δωρεάν σίτιση θα χορηγηθεί, κατά προτεραιότητα, σε όσους φοιτητές εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες.

 • Φοιτητές που είναι πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 1910/1944 (Α 229), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α 75), και τέκνα αυτών. Η πολυτεκνική ιδιότητα διατηρείται ισοβίως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν.3454/2006 (Α 75).
 • Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του γονέα ή του τέκνου πολυμελούς οικογένειας με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα.
 • Φοιτητές με αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή πρώην Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους.
 • Απορφανισθέντες φοιτητές από τον ένα ή και από τους δύο γονείς, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25οέτος της ηλικίας τους.
 • Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου άγαμης μητέρας με τουλάχιστον ένα μη αναγνωρισθέν τέκνο, το οποίο ή τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους.
 • Φοιτητές με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%.
 • Οι πάσχοντες από τις σοβαρές ασθένειες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α 156).η) Φοιτητές που φέρουν την ιδιότητα του τέκνου θύματος τρομοκρατίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α 120) και δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους.
    

ΙΙΙ. Δικαιολογητικά που απαιτούνται για παροχή δωρεάν σίτισης.

 1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ, η οποία συμπληρώνεται από το φοιτητή και επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης,
 2. Βεβαίωση σπουδών,
 3. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 4. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του φοιτητή,
 5. Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφελείας, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας του,
 6. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για το ετήσιο οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα του τελευταίου οικονομικού έτους (εκτύπωση από το taxis net). Το  εκκαθαριστικό θα πρέπει να είναι το γονέα όταν ο φοιτητής είναι προστατευόμενο μέλος ή του ιδίου εφόσον είναι έγγαμος ή άγαμος  άνω των 25 ετών,
 7. Βεβαίωση του οικείου Ιδρύματος από την οποία προκύπτει η φοιτητική ιδιότητα του/της αδελφού/ής στην περίπτωση που εμπίπτει στην κατηγορία φοιτητές με αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, 
 8. Στην περίπτωση άνεργου γονέα, βεβαίωση επιδότησης ανεργίας, από το υποκατάστημα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) από το οποίο εισπράττεται το επίδομα ανεργίας,
 9. Για τους πολύτεκνους πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος,  
 10. Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας, το οποίο να είναι σε ισχύ κατά το έτος υποβολής της αίτησης, εάν ο φοιτητής ή μέλη της οικογένειάς του εμπίπτουν στην κατηγορία πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες,   
 11. Για μονογονεϊκή οικογένεια, ληξιαρχική πράξη γέννησης του φοιτητή,  
 12. Για ορφανούς φοιτητές, ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα,
 13. Οι Κύπριοι φοιτητές θα καταθέτουν βεβαίωση του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων του Υπουργείου Οικονομικών της χώρας τους, στην οποία θα φαίνεται το οικογενειακό εισόδημα που αποκτήθηκε το έτος 2019.  
 14. Οι αλλοδαποί και οι φοιτητές τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού θα επισυνάπτουν  βεβαίωση της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας της χώρας τους, επίσημα μεταφρασμένη στην Ελληνική γλώσσα, στην οποία θα φαίνεται το οικογενειακό εισόδημα που αποκτήθηκε το έτος 2019.
 15. Οι αλλοδαποί υπότροφοι φοιτητές θα επισυνάπτουν βεβαίωση χορήγησης υποτροφίας, ακαδ. έτους 2020- 2021.  

  ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ