ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ/ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 20-21

Καλούνται οι φοιτητές των οποίων έγινε δεκτή η μετεγγραφή/μετακίνηση στο Τμήμα ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ του ΔΙ.ΠΑ.Ε. να αποστείλουν  στη Γραμματεία του Τμήματος τα απαραίτητα για την περίπτωσή τους δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 149130/Ζ1/2-11-2020 επισυναπτόμενη εγκύκλιο του Υπουργείου.  

Λόγω του φόρτου εργασίας σε ΕΛΤΑ και courier και της αργοπορίας των αποστολών, προς αποφυγή της περαιτέρω καθυστέρησης της διαδικασίας της μετεγγραφής/μετακίνησης,  καλούνται οι φοιτητές να αποστείλουν όλα τα δικαιολογητικά τους  σκαναρισμένα σε αρχείο pdf στο mail της Γραμματείας : info@lisa.ihu.gr έως και την Τετάρτη 30/12/2020.  Στη συνέχεια, προκειμένου να παραληφθούν και τα πρωτότυπα, να τα αποστείλουν ταχυδρομικά ή με courier με ημερομηνία αποστολής έως 31/12/2020, στη διεύθυνση :

ΔΙ.ΠΑ.Ε. – ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

Γραμματεία τμήματος ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Τ.Θ.141, Τ.Κ. 57400, ΣΙΝΔΟΣ.

Επισημαίνεται ότι :

  • Για τις περιπτώσεις μετεγγραφής αδερφών , σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί  δήλωση αποποίησης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, η αποποίηση θα γίνει με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του/της αδερφού/ής, θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής, ή εκτυπωμένης μέσω του ιστότοπου www.gov.gr, στην οποία θα αναγράφεται από τον / την φοιτητή /τρια ότι θα παραμείνει καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής του/της στο Τμήμα φοίτησής του/της και δε θα ασκήσει το δικαίωμα της μετεγγραφής/μετακίνησης.
  • ΟΙ μετεγγραφόμενοι/μετακινούμενοι, οι οποίοι μοριοδοτούνται για κάθε μέλος της οικογένειάς τους, το οποίο έχει αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιούμενης από ΚΕ.Π.Α. ή παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β΄ 358), σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης του αντίστοιχου πιστοποιητικού από το  Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή βεβαίωση επταμελούς επιτροπής από Νοσοκομείο, καλούνται να αποστείλουν τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και θα τους δοθεί ο απαραίτητος χρόνος έως την προσκόμιση του δικαιολογητικού.

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την έγκριση της μετεγγραφής/μετακίνησης των φοιτητών, η Γραμματεία θα ενημερώσει τις Γραμματείες των Τμημάτων προέλευσης για την έκδοση των πιστοποιητικών διαγραφής τους. Ταυτόχρονα θα καλέσει μέσω της παρούσας ιστοσελίδας τους /τις φοιτητές να πραγματοποιήσουν τη διαδικασία εγγραφής τους στο Τμήμα μας.

Εγκύκλιος-μετεγγραφών.pdf