Ανάληψη πτυχιακής – θέματα πτυχιακών εργασιών (νέες προσθήκες ΠΑ 9 ΑΠΡ.)

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να εκπονήσουν πτυχιακή/διπλωματική εργασία, παρακαλούνται να συμβουλευτούν τα παρακάτω προτεινόμενα θέματα. Τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν επόμενα θέματα.

Οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνήσουν με τον επιβλέποντα καθηγητή (υπάρχει σύνδεσμος/υπόδειξη επικοινωνίας σε κάθε θέμα).


Προσθήκη θεμάτων (τα παρακάτω θέματα προστέθηκαν: 9 Απρ. 2021)

Ο ρόλος της σχολικής βιβλιοθήκης στη δημόσια πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η περίπτωση των σχολικών βιβλιοθηκών της Δυτικής Θεσσαλονίκης

The role of the school library in public primary education. The case of the school libraries of Western Thessaloniki

Περιγραφή
Στόχος του θέματος αυτού είναι να αναδείξει το ρόλο που διαδραματίζει η σχολική βιβλιοθήκη στη δημόσια πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Να αποτυπώσει την παρούσα κατάσταση των βιβλιοθηκών αυτών στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης, διερευνώντας τον τρόπο λειτουργίας τους, την οργάνωση των συλλογών τους, τον τρόπο επαφής και τις υπηρεσίες που προσφέρουν σε σχέση με το κοινό τους, τον τεχνικό και τεχνολογικό εξοπλισμό που διαθέτουν, τις πολιτικές ανάπτυξης τους ώστε να τις καθιστά κατάλληλες να ανταπεξέλθουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Μέσω της ποιοτικής έρευνας επιχειρείται να διαπιστωθεί ο βαθμός ικανοποίησης του κοινού που εξυπηρετούν με τις υπάρχουσες υπηρεσίες που προσφέρουν και να καταδειχθούν νέοι τρόποι και τεχνικές ανάπτυξης που θα προσαρμόζονται στις απαιτήσεις των μελλοντικών αναγκών που προκύπτουν όπως π.χ. (επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19).

Για λεπτομέρειες/διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Δ. Τσοκτουρίδου

Ο ρόλος της σχολικής βιβλιοθήκης στην ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η περίπτωση της βιβλιοθήκης της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης (Deutsche Schule Thessaloniki)

The role of the school library in private secondary education. The case of the library of the German School of Thessaloniki (Deutsche Schule Thessaloniki)

Περιγραφή
Στόχος του θέματος αυτού είναι να αναδείξει το ρόλο που διαδραματίζει η σχολική βιβλιοθήκη στην ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Να αποτυπώσει την παρούσα κατάσταση των βιβλιοθηκών αυτών στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης, διερευνώντας τον τρόπο λειτουργίας τους, την οργάνωση των συλλογών τους, τον τρόπο επαφής και τις υπηρεσίες που προσφέρουν σε σχέση με το κοινό τους, τον τεχνικό και τεχνολογικό εξοπλισμό που διαθέτουν, τις πολιτικές ανάπτυξης τους ώστε να τις καθιστά κατάλληλες να ανταπεξέλθουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Μέσω της ποιοτικής έρευνας επιχειρείται να διαπιστωθεί ο βαθμός ικανοποίησης του κοινού που εξυπηρετούν με τις υπάρχουσες υπηρεσίες που προσφέρουν και να καταδειχθούν νέοι τρόποι και τεχνικές ανάπτυξης που θα προσαρμόζονται στις απαιτήσεις των μελλοντικών αναγκών που προκύπτουν όπως π.χ. (επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19).

Για λεπτομέρειες/διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Δ. Τσοκτουρίδου

Οργάνωση της βιβλιοθήκης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης (βιβλιοθηκονομική επεξεργασία του υλικού και εισαγωγή στο σύστημα αυτοματισμού KOHA)

Organization of the library of the 1st Primary School of Oreokastro, Thessaloniki (library processing of the material and introduction to the automation system KOHA)

Περιγραφή
Στόχος του θέματος αυτού είναι η οργάνωση και αξιοποίηση του υλικού της βιβλιοθήκης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου, ώστε να το καθιστά εύκολα προσβάσιμο, εξυπηρετώντας και εκπαιδεύοντας τους μαθητές και τους καθηγητές στην ανεύρεση και χρήση των πληροφοριών και την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης στους μαθητές. Η οργάνωση της βιβλιοθήκης εμπεριέχει βιβλιοθηκονομικές τεχνικές οι οποίες επιτρέπουν τον εντοπισμό ενός βιβλίου ή άλλου υλικού με σχετική ευκολία και τη χρήση αυτού με το σύστημα του δανεισμού. Αυτό επιτυγχάνεται με τις εξής εργασίες οι οποίες θα πραγματοποιηθούν κατά την οργάνωση της σχολικής βιβλιοθήκης, όπως: α) Ταξινόμηση, Καταλογογράφηση, Θεματογράφηση, β) Σύνταξη ευρετηρίων: θεμάτων, τίτλων, συγγραφέων, γ) Βιβλίο εισαγωγής, δ) Ταξιθέτηση βιβλίων στα ράφια και ε) εισαγωγή των εγγραφών στο αυτοματοποιημένο σύστημα του Koha που επιτρέπει την οργάνωση των τεκμηρίων και την διευκόλυνση του χρήστη κατά την αναζήτηση.

Για λεπτομέρειες/διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Δ. Τσοκτουρίδου

Βιβλιογραφική επεξεργασία, δημιουργία και εισαγωγή δεδομένων πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών φοιτητών της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του ΔΙ.ΠΑ.Ε στο Ιδρυματικό Καταθετήριο (πτυχιακή τριών φοιτητών)

Bibliographic processing, creation and entry of data of undergraduate and postgraduate theses of students of the Alexandria University Campus of DI.PA.Ε.

Περιγραφή
Στόχος της εργασίας είναι η επεξεργασία, η καταχώρηση και ο εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου ΕΥΡΗΚΑ, με πτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες φοιτητών όλων των τμημάτων της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Εργασία η οποία παρέχει ελεύθερη και χωρίς περιορισμούς πρόσβαση σε επιστημονικό και ερευνητικό υλικό του πανεπιστημίου και αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο στο δύσκολο έργο που έχει να επιτελέσει ο βιβλιοθηκονόμος.

Για λεπτομέρειες/διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Δ. Τσοκτουρίδου


Προσθήκη θεμάτων (τα παρακάτω θέματα προστέθηκαν: 8 Απρ. 2021)

Δημόσιες Βιβλιοθήκες και τοπική πολιτιστική ανάπτυξη (πτυχιακή εργασία δύο ατόμων)

Public Libraries and local cultural development

Προϋποθέσεις: Ομάδα εργασίας 2 φοιτητών | Επίπεδο γνώσης Αγγλικής γλώσσας Β2, επιθυμητό επίπεδο Γ2 | Ενδιαφέρον για τον πολιτισμό και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις/δράσεις.

Περιγραφή
Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνηθεί η συμβολή των βιβλιοθηκών στην τοπική πολιτιστική ανάπτυξη καθώς και η συμβολή τους στον γενικότερο πολιτιστικό σχεδιασμό δράσεων της τοπικής κοινωνίας και των φορέων. Στο πλαίσιο αυτό θα παρουσιαστούν οι δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες, οι δράσεις και οι εκδηλώσεις τους, και ο ρόλος τους στην τοπική κοινωνία, καλές πρακτικές υπηρεσιών και δράσεων των βιβλιοθηκών στον τομέα του πολιτισμού τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, και η επικοινωνιακή πολιτική των βιβλιοθηκών. Tέλος, θα πραγματοποιηθεί α) μια έρευνα με ερωτηματολόγιο προς τις βιβλιοθήκες με σκοπό να διερευνηθούν τα παραπάνω θέματα, και β) μια συνολική ανάλυση SWOT των βιβλιοθηκών σε αυτό το θέμα, με ανάπτυξη συμπερασμάτων και προτάσεων.

Για λεπτομέρειες/διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Ά. Δεληγιάννη

Δικτυακοί Τόποι και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες (πτυχιακή εργασία δύο ατόμων)

Websites and Social Media in Public Libraries

Προϋποθέσεις: Ομάδα εργασίας 2 φοιτητών | Επίπεδο γνώσης Αγγλικής γλώσσας Β2, επιθυμητό επίπεδο Γ2 | Ενδιαφέρον για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Περιγραφή
Σκοπός της εργασίας είναι να εξεταστεί η συμβολή των δικτυακών τόπων (ΔΤ) και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης των δημοσίων και δημοτικών βιβλιοθηκών στις υπηρεσίες τους και στην ενίσχυση της επικοινωνίας των βιβλιοθηκών με το κοινό τους. Στο πλαίσιο αυτό θα αναπτυχθούν τα παρακάτω: παρουσίαση των βιβλιοθηκών, ανάλυση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (είδη, χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα), καταγραφή και ανάλυση των δικτυακών τόπων των βιβλιοθηκών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούν, μελέτη της επικοινωνιακής πολιτικής των βιβλιοθηκών στις δημόσιες βιβλιοθήκες, καλές πρακτικές χρήσης δικτυακών τόπων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης από βιβλιοθήκες, έρευνα με ερωτηματολόγιο στον/στην υπεύθυνο-η της βιβλιοθήκης για να διερευνηθεί η συμβολή του ΔΤ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην επικοινωνία της βιβλιοθήκης με το κοινό της, συμπεράσματα και προτάσεις για την καλύτερη ανάπτυξή τους.

Για λεπτομέρειες/διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Ά. Δεληγιάννη

H πληθοχρηματοδότηση (crowdfunding) ως πηγή χρηματοδότησης των δημόσιων βιβλιοθηκών

Crowdfunding as a source of funding for public libraries

Προϋποθέσεις: Επίπεδο γνώσης Αγγλικής γλώσσας Β2, επιθυμητό επίπεδο Γ2 | Ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να μπορεί να εργάζεται online και να χρησιμοποιεί online εργαλεία με σκοπό να συλλέξει δεδομένα μέσα από συνεντεύξεις και συνεργασίες με το προσωπικό των βιβλιοθηκών.

Περιγραφή
Στόχος της εργασίας είναι να μελετηθεί και να παρουσιαστεί η πληθοχρηματοδότηση ως πηγή οικονομικής ενίσχυσης και χρηματοδότησης πολιτιστικών οργανισμών. Θα παρουσιαστούν σχετικές καμπάνιες που έχουν πραγματοποιηθεί από ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η παρούσα μελέτη θα επικεντρωθεί στις Ελληνικές δημόσιες βιβλιοθήκες. Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστεί και θα ερευνηθεί κατά πόσο οι δημόσιες βιβλιοθήκες έχουν χρησιμοποιήσει την πληθοχρηματοδότηση με σκοπό να ενισχυθούν οικονομικά, να δημιουργήσουν νέες υπηρεσίες ή να βελτιώσουν υπάρχουσες υπηρεσίες. Τέλος, θα παρουσιαστεί και θα αναλυθεί η σχετική καμπάνια της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης της Βέροιας που αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα συμμετοχικής χρηματοδότησης.

Για λεπτομέρειες/διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Ά. Δεληγιάννη

O Πληθοπορισμός (Crowdsourcing) ως πηγή ανάπτυξης των βιβλιοθηκών

Crowdsourcing as a source of development for libraries

Προϋποθέσεις: επίπεδο γνώσης Αγγλικής γλώσσας Β2, επιθυμητό επίπεδο Γ2 | ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να μπορεί να εργάζεται online και να χρησιμοποιεί online εργαλεία με σκοπό να συλλέξει δεδομένα μέσα από συνεντεύξεις και συνεργασίες με το προσωπικό των βιβλιοθηκών.

Περιγραφή
Στόχος της εργασίας είναι να μελετηθεί και να παρουσιαστεί ο Πληθοπορισμός ως μέσο ανάπτυξης των βιβλιοθηκών. Θα παρουσιαστούν πετυχημένες δράσεις πληθοπορισμού από οργανισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Θα αναλυθούν σχετικές καμπάνιες που έχουν πραγματοποιηθεί από πολιτιστικά ιδρύματα και βιβλιοθήκες στην Ελλάδα και θα πραγματοποιηθεί μια συγκριτική αποτύπωση με βιβλιοθήκες του εξωτερικού. Η μελέτη θα επικεντρωθεί στις Ελληνικές δημόσιες βιβλιοθήκες. Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστεί και θα ερευνηθεί κατά πόσο οι δημόσιες βιβλιοθήκες έχουν χρησιμοποιήσει τον πληθοπορισμό με σκοπό να δημιουργήσουν νέες υπηρεσίες ή να βελτιώσουν υπάρχουσες υπηρεσίες. Τέλος, η εργασία θα παρουσιάσει και θα αναλύσει σχετικές καμπάνιες βιβλιοθηκών ως μελέτες περίπτωσης όπως για παράδειγμα τον εμπλουτισμό με ψηφιακό περιεχόμενο της “Europeana 1914-1918 – επίσημες και ανεπίσημες ιστορίες του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου”.

Για λεπτομέρειες/διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Ά. Δεληγιάννη

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας μέσα από την ανάπτυξη των υπηρεσιών της: το αποτύπωμά της στην κοινωνία τα τελευταία 40 χρόνια (πτυχιακή εργασία δύο ατόμων)

The Central Public Library of Veria through the development of its services: its imprint on the society over the last 40 years

Προϋποθέσεις: Επίπεδο γνώσης Αγγλικής γλώσσας Β2, επιθυμητό επίπεδο Γ2 | Ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να μπορεί να εργάζεται online και να χρησιμοποιεί online εργαλεία με σκοπό να συλλέξει δεδομένα μέσα από συνεντεύξεις και συνεργασίες με το προσωπικό της βιβλιοθήκης και με μέλη της τοπικής κοινωνίας.

Περιγραφή
Στόχος της εργασίας είναι να μελετηθεί και να παρουσιαστεί η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας και οι υπηρεσίες της. Θα πραγματοποιηθεί καταγραφή και ιστορική αναδρομή της βιβλιοθήκης μέσα από τα δημοσιεύματα στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο (έντυπο και ηλεκτρονικό), θα παρουσιάσει την ανάπτυξη των υπηρεσιών της διαχρονικά, θα αναλύσει στατιστικά την πορεία της μέσα από τα δεδομένα που έχει συλλέξει η βιβλιοθήκη πχ. από τους δανεισμούς, τις εκδηλώσεις, θα αναλύσει και θα παρουσιάσει τα Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα που συμμετείχε, και θα παρουσιάσει τις απόψεις του προσωπικού της και της κοινωνίας σχετικά με την πορεία της βιβλιοθήκης και το αποτύπωμα που αφήνει στην κοινωνία.

Για λεπτομέρειες/διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Ά. Δεληγιάννη

Εκπαιδευτικές δράσεις στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για Παιδιά με Αναπηρία: μελέτη στη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος

Educational activities in Public Libraries for Children with Disabilities: a study of Autism Spectrum Disorders

Προϋποθέσεις: Επίπεδο γνώσης Αγγλικής γλώσσας Β2, επιθυμητό επίπεδο Γ2 | Ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να μπορεί να εργάζεται online και να χρησιμοποιεί online εργαλεία με σκοπό να συλλέξει δεδομένα μέσα από συνεντεύξεις και συνεργασίες με το προσωπικό των βιβλιοθηκών | Ενδιαφέρον να εργαστούν σε θέματα ΑμεΑ.

Περιγραφή
Σκοπός της εργασίας είναι να εξεταστεί ο ρόλος των δημοσίων και δημοτικών βιβλιοθηκών στην προσπάθεια για κοινωνική ένταξη των παιδιών με αναπηρία, καθώς και τις εκπαιδευτικές δράσεις που οργανώνουν. Θα δοθεί έμφαση στις εκπαιδευτικές δράσεις και υπηρεσίες για παιδιά με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). Θα παρουσιαστεί η ΔΑΦ, και θα γίνει προσπάθεια για σχεδιασμό δράσεων που θα στοχεύουν στην ένταξη των ατόμων με τη συγκεκριμένη διαταραχή. Στο πλαίσιο αυτό θα μελετηθούν οι γενικότερες προσπάθειες και δράσεις των βιβλιοθηκών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό για ένταξη των ΑμεΑ, και ιδιαίτερα των παιδιών, στις υπηρεσίες και τις δράσεις τους.

Για λεπτομέρειες/διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Ά. Δεληγιάννη

Βιβλιοθήκες Μουσείων: οι Βιβλιοθήκες των Μουσείων της Θεσσαλονίκης

Museum Libraries: the Libraries of the Museums of Thessaloniki

Προϋποθέσεις: Επίπεδο γνώσης Αγγλικής γλώσσας Β2, επιθυμητό επίπεδο Γ2 | Ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να μπορεί να εργάζεται online και να χρησιμοποιεί online εργαλεία με σκοπό να συλλέξει δεδομένα μέσα από συνεντεύξεις και συνεργασίες με το προσωπικό των βιβλιοθηκών.

Περιγραφή
Σκοπός της εργασίας είναι να εξεταστούν οι βιβλιοθήκες και τα μουσεία ως μονάδες πληροφόρησης (ομοιότητες, διαφορές, αποστολή, συλλογές, συνεργασίες, κλπ.). Θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές βιβλιοθηκών Μουσείων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί μια πρώτη αποτύπωση και μελέτη των Ελληνικών μουσείων που έχουν αναπτύξει βιβλιοθήκες. Τέλος, θα μελετηθούν οι βιβλιοθήκες των μουσείων της Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιηθεί συγκριτική μελέτη και θα διατυπωθούν προτάσεις για τη βέλτιστη λειτουργία τους.

Για λεπτομέρειες/διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Ά. Δεληγιάννη


Προσθήκη θεμάτων (τα παρακάτω θέματα προστέθηκαν: 6 Απρ. 2021)

Διερεύνηση δεξιοτήτων Πληροφοριακού Γραμματισμού σε προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, ΔΙ. ΠΑ.Ε.

Assessment of Information Literacy Skills among undergraduate students at the Department of Library, Archival & Information Studies, Faculty of Social Studies, IHU.

Προϋποθέσεις: Γνώση Αγγλικής (επίπεδο Β2)
Επιθυμητά προσόντα: Ενδιαφέρον / ενασχόληση με Πληροφοριακό Γραμματισμό και πρωτογενή έρευνα

Περιγραφή

 • Θα διερευνηθούν οι δεξιότητες ΠΓ των προπτυχιακών φοιτητών του συγκεκριμένου τμήματος σύμφωνα με τις δεξιότητες ΠΓ όπως αυτές προσδιορίζονται από την ACRL. (Information Literacy Competency Standards for Higher Education (ala.org)).
 • Θα διαμορφωθούν στόχοι, ερευνητικά ερωτήματα και προσδοκώμενα αποτελέσματα.
 • Θα πραγματοποιηθεί σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση.
 • Θα διαμορφωθεί ερωτηματολόγιο σε μορφή google forms και θα πραγματοποιηθεί πρωτογενής έρευνα για τη συλλογή ποσοτικών στοιχείων σε δείγμα του πληθυσμού που θα επιλέξουμε.
 • Θα ακολουθήσει περιγραφή των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τους στόχους ώστε να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα.
 • Ακολουθούν συμπεράσματα και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.

Για λεπτομέρειες/διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Μ. Χατζηλία

Διερεύνηση δεξιοτήτων Πληροφοριακού Γραμματισμού σε φοιτητές του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, ΔΙ. ΠΑ.Ε.

Assessment of Information Literacy Skills among undergraduate students at the Department of Early Childhood, Faculty of Social Studies, IHU.

Προϋποθέσεις: Γνώση Αγγλικής (επίπεδο Β2)
Επιθυμητά προσόντα: Ενδιαφέρον / ενασχόληση με Πληροφοριακό Γραμματισμό και πρωτογενή έρευνα

Περιγραφή

 • Θα διερευνηθούν οι δεξιότητες ΠΓ των προπτυχιακών φοιτητών του συγκεκριμένου τμήματος σύμφωνα με τις δεξιότητες ΠΓ όπως αυτές προσδιορίζονται από την ACRL. (Information Literacy Competency Standards for Higher Education (ala.org)).
 • Θα διαμορφωθούν στόχοι, ερευνητικά ερωτήματα και προσδοκώμενα αποτελέσματα.
 • Θα πραγματοποιηθεί σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση.
 • Θα διαμορφωθεί ερωτηματολόγιο σε μορφή google forms και θα πραγματοποιηθεί πρωτογενής έρευνα για τη συλλογή ποσοτικών στοιχείων σε δείγμα του πληθυσμού που θα επιλέξουμε.
 • Θα ακολουθήσει περιγραφή των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τους στόχους ώστε να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα.
 • Ακολουθούν συμπεράσματα και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.

Για λεπτομέρειες/διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Μ. Χατζηλία

Πληροφοριακός Γραμματισμός και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Σχολεία ΔΕ στη Θεσσαλονίκη

Information Literacy and Secondary Education: Schools in the area of Thessaloniki

Προϋποθέσεις: Γνώση Αγγλικής (επίπεδο Β2)
Επιθυμητά προσόντα: Ενδιαφέρον / ενασχόληση με Πληροφοριακό Γραμματισμό και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Περιγραφή

 • Ορισμοί / εννοιολογική προσέγγιση
 • Βιβλιογραφική επισκόπηση
 • Πρότυπα / κατευθυντήριες γραμμές για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 • Σχετικοί Οργανισμοί
 • Εφαρμογή σε βιβλιοθήκες στη Θεσσαλονίκη, ποια σχολεία, με ποιο τρόπο, με τι προσωπικό
 • Παραδείγματα καλών πρακτικών
 • Ποιοτικά στοιχεία, συνέντευξη  με το Βιβλιοθηκονόμο
 • Σύγκριση, ομοιότητες, διαφορές
 • Συμπεράσματα, Προτάσεις

Για λεπτομέρειες/διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Μ. Χατζηλία

Βιβλιοθήκες και Φορείς Πρακτικής Άσκησης για φοιτητές και απόφοιτους του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης στη Βόρεια Ευρώπη

Libraries and Organizations in Northern Europe for internship for (LIS) Library And Information Science students and graduates

Προϋποθέσεις: Γνώση Αγγλικής (επίπεδο Β2)
Επιθυμητά προσόντα: Ενδιαφέρον / ενασχόληση με την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας για LIS φοιτητές, Ευρωπαϊκά προγράμματα Πρακτικής Άσκησης (Erasmus+)

Περιγραφή

 • Αγορά εργασίας για φοιτητές και αποφοίτους LIS, επαγγελματικά δικαιώματα
 • Πρακτική Άσκηση μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (σε φοιτητές και απόφοιτους)
 • Μεθοδολογία Έρευνας
 • Ολλανδία: Βιβλιοθήκες (job description, Πρακτική μέσω προγραμμάτων, αμοιβή, διάρκεια)
 • Ολλανδία: Άλλοι φορείς (job description, Πρακτική μέσω προγραμμάτων, αμοιβή, διάρκεια)
 • Άλλες χώρες; (θα συζητηθεί ανάλογα με την πορεία της εργασίας και σε συνεργασία με τους επιβλέποντες)
 • Συμπεράσματα – Προτάσεις

Για λεπτομέρειες/διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Μ. Χατζηλία

Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Βιβλιοθηκονομίας και Επιστήμης της Πληροφόρησης στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια: Διευρύνοντας το δίκτυο συνεργατών

Undergraduate and Postgraduate Programs in Library and Information Science Departments in European Universities: Broadening a network of collaborators

Προϋποθέσεις: Γνώση Αγγλικής (επίπεδο Β2)
Επιθυμητά προσόντα: Ενδιαφέρον / ενασχόληση με Σχολές, τμήματα Βιβλιοθηκονομίας, συνεργατικά σχήματα, ευρωπαϊκά προγράμματα

Περιγραφή

 • Σχολές / Τμήματα Βιβλιοθηκονομίας στη Ευρώπη: ιστορική προσέγγιση
 • Προγράμματα συνεργασίας, Ευρωπαϊκά Προγράμματα
 • Μεθοδολογία Έρευνας
 • Προπτυχιακά προγράμματα (Χώρα, Πόλη, πανεπιστήμιο, προγράμματα σπουδών, στοιχεία επικοινωνίας, δημογραφικά στοιχεία πχ αριθμός φοιτητών, μελών ΔΕΠ, μονάδων ECTS, συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα, πολιτική συνεργασιών, γλώσσα
 • Μεταπτυχιακά προγράμματα (Χώρα, Πόλη, πανεπιστήμιο, προγράμματα σπουδών, κόστος φοίτησης, στοιχεία επικοινωνίας, δημογραφικά στοιχεία πχ αριθμός φοιτητών, μελών ΔΕΠ, μονάδων ECTS, συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα, πολιτική συνεργασιών, σύντομη περιγραφή του Πανεπιστήμιου, γλώσσα
 • Συμπεράσματα – Προτάσεις

Για λεπτομέρειες/διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Μ. Χατζηλία

Πληροφοριακός Γραμματισμός και Γραμματισμός των Μέσων: Μια συγκριτική μελέτη.

Information Literacy and Media Literacy: A comparative Study

Προϋποθέσεις: Γνώση Αγγλικής (επίπεδο C1)
Επιθυμητά προσόντα: Ενδιαφέρον / ενασχόληση με τον Πληροφοριακό Γραμματισμό και τo Γραμματισμό των Μέσων

Περιγραφή

 • Ορισμοί / εννοιολογική προσέγγιση / ιστορική αναδρομή των δύο όρων
 • Βιβλιογραφική επισκόπηση
 • Πρότυπα / κατευθυντήριες γραμμές
 • Οργανισμοί με τους οποίους σχετίζονται
 • Εφαρμογή σε βιβλιοθήκες, με ποιο τρόπο
 • Παραδείγματα καλών πρακτικών tutorials
 • Σύγκριση, ομοιότητες, διαφορές
 • Συμπεράσματα, Προτάσεις

Για λεπτομέρειες/διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Μ. Χατζηλία

Είδη Γραμματισμών: μια βιβλιογραφική επισκόπηση.

Literacies: A Literature Review

Προϋποθέσεις: Γνώση Αγγλικής (επίπεδο C1)
Επιθυμητά προσόντα: Ενδιαφέρον / ενασχόληση με τον Πληροφοριακό Γραμματισμό και τα είδη των Γραμματισμών

Περιγραφή

 • Ορισμοί / εννοιολογική προσέγγιση / ιστορική αναδρομή των όρων
 • Βιβλιογραφική επισκόπηση
 • Πρότυπα / κατευθυντήριες γραμμές
 • Οργανισμοί με τους οποίους σχετίζονται
 • Εφαρμογή σε τι είδους οργανισμούς
 • Παραδείγματα καλών πρακτικών
 • Συμπεράσματα, Προτάσεις

Για λεπτομέρειες/διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Μ. Χατζηλία

Ψηφιακά αρχεία: η περίπτωση του ψηφιακού αρχείου της ΕΡΤ

Digital archives: the case of the ERT digital archive

Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία θα αναλύσει τις ψηφιακές βιβλιοθήκες και τα ψηφιακά αρχεία, θα πραγματοποιήσει μια βιβλιογραφική ανασκόπηση των ψηφιακών αρχείων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, θα παρουσιάσει το αρχείο της ΕΡΤ (υλικό, υπηρεσίες κλπ), τις ψηφιακές του συλλογές, και θα προσπαθήσει να δημιουργήσει οδηγό/ούς χρήσης αυτού του αρχείου με σκοπό την αξιοποίησή του από συγκεκριμένη/ες ομάδα/ες χρηστών.

Για λεπτομέρειες/διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Χ. Θεοδωρίδου

Παρουσίαση και ανάλυση του ψηφιακού αρχείου του ΕΛΙΑ

Presentation and analysis of the ELIA archive

Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία θα παρουσιάσει τα ψηφιακά αρχεία στην Ελλάδα, θα πραγματοποιήσει μια βιβλιογραφική ανασκόπηση των ψηφιακών αρχείων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, θα παρουσιάσει το αρχείο του ΕΛΙΑ (υλικό, υπηρεσίες κλπ), τις ψηφιακές του συλλογές, και θα προσπαθήσει να δημιουργήσει οδηγό/ούς χρήσης αυτού του αρχείου με σκοπό την αξιοποίησή του από συγκεκριμένη/ες ομάδα/ες χρηστών.

Για λεπτομέρειες/διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Χ. Θεοδωρίδου

Καταγραφή, παρουσίαση και ανάλυση ψηφιακών αρχείων της ΕλληνικήςΕπανάστασης του 1821: μια μελέτη περίπτωσης του Ψηφιακού Αρχείου 1821

Recording, presentation and analysis digital archives of the Greek Revolution of 1821: a case study of the 1821 Digital Archive

Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία θα καταγράψει, παρουσιάσει και αναλύσει τα ψηφιακά αρχεία που αφορούν την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Θα πραγματοποιήσει μια βιβλιογραφική ανασκόπηση των ψηφιακών αρχείων στην Ελλάδα και το εξωτερικό αναφορικά με συγκεκριμένα θέματα. Θα παρουσιάσει το ψηφιακό αρχείο του 1821 (υλικό, υπηρεσίες κλπ), τις ψηφιακές του συλλογές, και θα προσπαθήσει να δημιουργήσει οδηγό χρήσης αυτού του αρχείου με σκοπό την αξιοποίησή του από συγκεκριμένη ομάδα χρηστών.

Για λεπτομέρειες/διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Χ. Θεοδωρίδου

Blockchain τεχνολογίες (αλυσίδες συστοιχιών) και η εφαρμογή τους στις Βιβλιοθήκες

Blockchain in Libraries

Η πτυχιακή θα επικεντρωθεί στην επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά με τις τεχνολογίες blockchain στις βιβλιοθήκες και στην ανάπτυξη μιας μελέτης περίπτωσης για μια βιβλιοθήκη (χρήση αυτής της τεχνολογίας από μία βιβλιοθήκη).

Για λεπτομέρειες/διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Πανωραία Γαϊτάνου

Χαρτογράφηση των Ελληνικών Στρατιωτικών Βιβλιοθηκών

Mapping the Greek Military Libraries

Καταγραφή και περιγραφή των στρατιωτικών βιβλιοθηκών στην Ελλάδα. Δημιουργία ερωτηματολογίου το οποίο θα διανεμηθεί στις σχετικές βιβλιοθήκες ώστε να γίνει μια πρώτη αποτύπωση της κατάστασης σε τέσσερα επίπεδα: προσωπικό, συλλογές-υλικό, παρεχόμενες υπηρεσίες, κοινότητα που εξυπηρετούν

Για λεπτομέρειες/διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Πανωραία Γαϊτάνου

Ανοικτή πρόσβαση και βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία και γκαλερί

Open access and GLAM organisations (Open GLAM)

Επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά με την ανοικτή πρόσβαση και τις γκαλερί, βιβλιοθήκες, αρχεία και μουσεία. Μελέτες περίπτωσης της ανοικτής πρόσβασης σε αυτούς τους οργανισμούς. Αποτύπωση της κατάστασης στην Ελλάδα.

Για λεπτομέρειες/διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Πανωραία Γαϊτάνου

Μεγάλα δεδομένα και Ελληνικές Βιβλιοθήκες

Big Data and Greek Libraries

Επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά με τα μεγάλα δεδομένα σε βιβλιοθήκες και έρευνα μέσω ερωτηματολογίου για τα μεγάλα δεδομένα στις ελληνικές βιβλιοθήκες.

Για λεπτομέρειες/διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Πανωραία Γαϊτάνου


Αρχικά θέματα (δημοσιεύτηκαν: 30 Μαρ. 2021)

Αποδελτίωση και θεματική ευρετηρίαση του περιοδικού «Θεσσαλονίκη : επιστημονική επετηρίδα του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης» για τα έτη 1985 έως 1991

Indexing and subject indexing of journal «Thessaloniki : scientific yearbook of the Thessaloniki History Center, Municipality of Thessaloniki»

Η Επιστημονική επετηρίδα του Κ.Ι.Θ. εκδίδεται περιοδικά κι έχει ως σκοπό τη δημοσίευση επιστημονικών εργασιών που βασίζονται σε ανέκδοτες πηγές και αφορούν την καταγραφή της ιστορίας της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής της.

Στόχος της εργασίας είναι να αναδείξει το πλούσιο και σημαντικό υλικό του περιοδικού για την Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή και να οργανώσει τα περιεχόμενα του ώστε να αποτελέσει ένα εργαλείο για τους ειδικούς μελετητές με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στο υλικό του περιοδικού.

*Από τη συλλογή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Θεσσαλονίκης

Για λεπτομέρειες/διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Α. Ντόμπρο

Αποδελτίωση και θεματική ευρετηρίαση του περιοδικού «Θεσσαλονίκη : επιστημονική επετηρίδα του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης» για τα έτη 1992 έως 1997

Indexing and subject indexing of journal «Thessaloniki : scientific yearbook of the Thessaloniki History Center, Municipality of Thessaloniki»

Η Επιστημονική επετηρίδα του Κ.Ι.Θ. εκδίδεται περιοδικά κι έχει ως σκοπό τη δημοσίευση επιστημονικών εργασιών που βασίζονται σε ανέκδοτες πηγές και αφορούν την καταγραφή της ιστορίας της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής της.

Στόχος της εργασίας είναι να αναδείξει το πλούσιο και σημαντικό υλικό του περιοδικού για την Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή και να οργανώσει τα περιεχόμενα του ώστε να αποτελέσει ένα εργαλείο για τους ειδικούς μελετητές με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στο υλικό του περιοδικού.

*Από τη συλλογή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Θεσσαλονίκης

Για λεπτομέρειες/διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Α. Ντόμπρο

Αποδελτίωση και θεματική ευρετηρίαση του περιοδικού «Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη» για τα έτη 1988- 1993

Indexing and subject indexing of journal «Τhe archeological work in Macedonia and Thrace: for the years 1988-1993»

Το υλικό του περιοδικού αποτελείται από τις ανακοινώσεις των Αρχαιολογικών Συναντήσεων οι οποίες διεξάγονται με σκοπό την γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της αρχαιολογικής δουλειάς στη Μακεδονία και τη Θράκη.

Σκοπός της εργασίας είναι η οργάνωση του περιοδικού με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση στις πληροφορίες τις οποίες παρέχει.

*Από τη συλλογή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ.

Για λεπτομέρειες/διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Α. Ντόμπρο

Αποδελτίωση και θεματική ευρετηρίαση του περιοδικού «Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη» για τα έτη 2005-2013

Indexing and subject indexing of journal «Τhe archeological work in Macedonia and Thrace: for the years 2005-2013»

Το υλικό του περιοδικού αποτελείται από τις ανακοινώσεις των Αρχαιολογικών Συναντήσεων οι οποίες διεξάγονται με σκοπό την γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της αρχαιολογικής δουλειάς στη Μακεδονία και τη Θράκη.

Σκοπός της εργασίας είναι η οργάνωση του περιοδικού με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση στις πληροφορίες τις οποίες παρέχει.

*Από τη συλλογή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ.

Για λεπτομέρειες/διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Α. Ντόμπρο

Αποδελτίωση και θεματική ευρετηρίαση του περιοδικού «Κληρονομία: περιοδικόν δημοσίευμα του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών» για τα έτη 1969- 1978

Indexing and subject indexing of journal «Klironomia : periodical publication of the Patriarchal Foundation for Paternal Studies » for the years 1969-1978

Το Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών ιδρύθηκε το 1965, λειτούργησε τον Ιανουάριο του 1968 και αποτελεί Θεολογικό Επιστημονικό Ίδρυμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Οι εκδοτικές δραστηριότητες του Ιδρύματος, επικεντρώνονται στο εξαμηνιαίο επιστημονικό θεολογικό περιοδικό «Κληρονομία», το οποίο άρχισε την έκδοσή του το 1969. Μέχρι σήμερα εκδόθηκαν 37 τόμοι (1969 -2013).

Στόχος της εργασίας είναι να αναδείξει το πλούσιο επιστημονικό υλικό του, στο οποίο έχουν θησαυρισθεί σπουδαίες μελέτες με θεολογικό, πολιτιστικό και ιστορικό ενδιαφέρον.

*Από τη συλλογή της Βιβλιοθήκης του ΠΙΠΜ.

Για λεπτομέρειες/διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Α. Ντόμπρο

Αποδελτίωση και θεματική ευρετηρίαση του περιοδικού «Κληρονομία: περιοδικόν δημοσίευμα του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών» για τα έτη 1979-1988

Indexing and subject indexing of journal «Klironomia : periodical publication of the Patriarchal Foundation for Paternal Studies » for the years 1979-1988

Το Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών ιδρύθηκε το 1965, λειτούργησε τον Ιανουάριο του 1968 και αποτελεί Θεολογικό Επιστημονικό Ίδρυμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Οι εκδοτικές δραστηριότητες του Ιδρύματος, επικεντρώνονται στο εξαμηνιαίο επιστημονικό θεολογικό περιοδικό «Κληρονομία», το οποίο άρχισε την έκδοσή του το 1969. Μέχρι σήμερα εκδόθηκαν 37 τόμοι (1969 -2013).

Στόχος της εργασίας είναι να αναδείξει το πλούσιο επιστημονικό υλικό του, στο οποίο έχουν θησαυρισθεί σπουδαίες μελέτες με θεολογικό, πολιτιστικό και ιστορικό ενδιαφέρον.

*Από τη συλλογή της Βιβλιοθήκης του ΠΙΠΜ.

Για λεπτομέρειες/διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Α. Ντόμπρο

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Χαλάστρας «Δημήτριος Κυριάκου Χαντές»: οργάνωση (καταλογογράφηση, ταξινόμηση και θεματική ευρετηρίαση) του υλικού της στο αυτοματοποιημένο σύστημα διαχείρισης βιβλιοθηκών Koha. Μέρος 2ο.

Τhe Public Library of Chalastra «Dimitrios Kyriakou Chantes»: organization (cataloging, classification and subject headings) of printed material and integration in the automated library management system Koha. Part 2

Η δημοτική βιβλιοθήκη λειτουργεί σε νέο κτίριο, στο κέντρο της Χαλάστρας του Δήμου Δέλτα και το υλικό που υπάρχει στη συλλογή της δεν είναι καταλογογραφημένο. Σκοπός της εργασίας είναι η βιβλιοθηκονομική επεξεργασία του υλικού και η εισαγωγή του στο σύστημα ΚΟΗΑ. Έχει προηγηθεί το πρώτο μέρος και συνεχίζεται μέχρι να ολοκληρωθεί η οργάνωση του υλικού της βιβλιοθήκης.

Για λεπτομέρειες/διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Γ. Ιωαννίδη

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Χαλάστρας «Δημήτριος Κυριάκου Χαντές»: οργάνωση (καταλογογράφηση, ταξινόμηση και θεματική ευρετηρίαση) του υλικού της στο αυτοματοποιημένο σύστημα διαχείρισης βιβλιοθηκών Koha. Μέρος 3ο.

Τhe Public Library of Chalastra «Dimitrios Kyriakou Chantes»: organization (cataloging, classification and subject headings) of printed material and integration in the automated library management system Koha. Part 3

Η δημοτική βιβλιοθήκη λειτουργεί σε νέο κτίριο, στο κέντρο της Χαλάστρας του Δήμου Δέλτα και το υλικό που υπάρχει στη συλλογή της δεν είναι καταλογογραφημένο. Σκοπός της εργασίας είναι η βιβλιοθηκονομική επεξεργασία του υλικού και η εισαγωγή του στο σύστημα ΚΟΗΑ. Έχει προηγηθεί το πρώτο μέρος και συνεχίζεται μέχρι να ολοκληρωθεί η οργάνωση του υλικού της βιβλιοθήκης.

Για λεπτομέρειες/διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Γ. Ιωαννίδη

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Σίνδου «Χαράλαμπος Λυσαρίδης»: οργάνωση (καταλογογράφηση, ταξινόμηση και θεματική ευρετηρίαση) του υλικού της στο αυτοματοποιημένο σύστημα διαχείρισης βιβλιοθηκών Koha. Μέρος 2ο.

Τhe Public Library of Sindou «Charalampos Lysaridis»: organization (cataloging, classification and subject headings) of printed material and integration in the automated library management system Koha. Part 2

Η δημοτική βιβλιοθήκη Σίνδου λειτουργεί από το 1997 σε νεοκλασικό διατηρητέο κτίριο και το υλικό που υπάρχει στη συλλογή της (περίπου 6500 χιλιάδες βιβλία) δεν είναι καταλογογραφημένο. Σκοπός της εργασίας είναι η βιβλιοθηκονομική επεξεργασία του υλικού και η εισαγωγή του στο σύστημα ΚΟΗΑ. Έχει προηγηθεί το πρώτο μέρος και συνεχίζεται μέχρι να ολοκληρωθεί η οργάνωση του υλικού της βιβλιοθήκης.

Για λεπτομέρειες/διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Γ. Ιωαννίδη

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Σίνδου «Χαράλαμπος Λυσαρίδης»: οργάνωση (καταλογογράφηση, ταξινόμηση και θεματική ευρετηρίαση) του υλικού της στο αυτοματοποιημένο σύστημα διαχείρισης βιβλιοθηκών Koha. Μέρος 3ο.

Τhe Public Library of Sindou «Charalampos Lysaridis»: organization (cataloging, classification and subject headings) of printed material and integration in the automated library management system Koha. Part 3

Η δημοτική βιβλιοθήκη Σίνδου λειτουργεί από το 1997 σε νεοκλασικό διατηρητέο κτίριο και το υλικό που υπάρχει στη συλλογή της (περίπου 6500 χιλιάδες βιβλία) δεν είναι καταλογογραφημένο. Σκοπός της εργασίας είναι η βιβλιοθηκονομική επεξεργασία του υλικού και η εισαγωγή του στο σύστημα ΚΟΗΑ. Έχει προηγηθεί το πρώτο μέρος και συνεχίζεται μέχρι να ολοκληρωθεί η οργάνωση του υλικού της βιβλιοθήκης.

Για λεπτομέρειες/διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Γ. Ιωαννίδη

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Σίνδου «Χαράλαμπος Λυσαρίδης»: οργάνωση (καταλογογράφηση, ταξινόμηση και θεματική ευρετηρίαση) του υλικού της στο αυτοματοποιημένο σύστημα διαχείρισης βιβλιοθηκών Koha. Μέρος 4ο.

Τhe Public Library of Sindou «Charalampos Lysaridis»: organization (cataloging, classification and subject headings) of printed material and integration in the automated library management system Koha. Part 4

Η δημοτική βιβλιοθήκη Σίνδου λειτουργεί από το 1997 σε νεοκλασικό διατηρητέο κτίριο και το υλικό που υπάρχει στη συλλογή της (περίπου 6500 χιλιάδες βιβλία) δεν είναι καταλογογραφημένο. Σκοπός της εργασίας είναι η βιβλιοθηκονομική επεξεργασία του υλικού και η εισαγωγή του στο σύστημα ΚΟΗΑ. Έχει προηγηθεί το πρώτο μέρος και συνεχίζεται μέχρι να ολοκληρωθεί η οργάνωση του υλικού της βιβλιοθήκης.

Για λεπτομέρειες/διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Γ. Ιωαννίδη

Τα ηλεκτρονικά βιβλία στην Ελλάδα

E-books in Greece

Η συγκεκριμένη εργασία θα αφορά / περιλαμβάνει:
• την ιστορία, την πορεία και την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών βιβλίων παγκοσμίως και ειδικότερα στην Ελλάδα.
• Τη χρήση τους από τις ελληνικές και ξένες βιβλιοθήκες. Ποσοτική μελέτη OPAC από διάφορα είδη βιβλιοθηκών.
• Παρουσίαση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της μελέτης
• το μέλλον.
• Προτάσεις.

Για λεπτομέρειες/διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Χ. Θεοδωρίδου

Απαγορευμένα βιβλία στις ελληνικές βιβλιοθήκες

Banned books in Greek libraries

Η συγκεκριμένη εργασία θα αφορά / περιλαμβάνει:
• Εννοιολογική προσέγγιση
• Βιβλιογραφική επισκόπηση
• Καταγραφή των “απαγορευμένων βιβλίων” παγκοσμίως. Ποια είναι, οι λόγοι απαγόρευσης κ.ο.κ.
• Παρουσία των απαγορευμένων βιβλίων στις ελληνικές βιβλιοθήκες. Ποσοτική μελέτη OPAC
• Παρουσίαση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της μελέτης

Για λεπτομέρειες/διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Χ. Θεοδωρίδου

Λογοκρισία και Βιβλιοθήκες

Censorship and Libraries

Η συγκεκριμένη εργασία θα αφορά / περιλαμβάνει:
• βιβλιογραφική επισκόπηση (παγκόσμια)
• Η λογοκρισία και οι βιβλιοθήκες παγκοσμίως
• Η λογοκρισία στην Ελλάδα. Νομοθεσία, ιστορία κλπ.
• Παρουσία υλικού που έχει λογοκριθεί σε διάφορα είδη βιβλιοθηκών. Ποσοτική μελέτη OPAC
• Παρουσίαση αποτελεσμάτων

Για λεπτομέρειες/διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Χ. Θεοδωρίδου