ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΔΙΠΑΕ

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 20/9/21 ΜΕΧΡΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/9/21

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που δεν έχουν υπερβεί το 12ο εξάμηνο σπουδών, έχουν προβιβάσιμο βαθμό σε όλα τα μαθήματα του παλαιού προγράμματος σπουδών ( ΑΤΕΙ) και επιθυμούν να μεταβούν στο πανεπιστημιακό πρόγραμμα να συμπληρώσουν, να υπογράψουν και να στείλουν σε αρχείο pdf (όχι φωτογραφία) στο email: dvailou@admin.teithe.gr της γραμματείας τα παρακάτω έγγραφα:

  1. την Αίτηση (λήψη↓) και 2) την Υπεύθυνη Δήλωση (λήψη↓) που επισυνάπτονται. 

Προσοχή! Αν η Αίτηση και η Υπεύθυνη Δήλωση δεν είναι υπογεγραμμένα δεν θα γίνονται δεκτά.

Οι φοιτητές που δεν διεκπεραίωσαν την πτυχιακή τους εργασία και δεν πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης παρακολούθησης των 4 μαθημάτων του πανεπιστημιακού προγράμματος. (Η διεκπεραίωση της πτυχιακής εργασίας και η πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί παράλληλα με την παρακολούθηση των μαθημάτων ή όποτε το επιθυμεί ο φοιτητής/τρια).

Τα 4 μαθήματα που πανεπιστημιακού προγράμματος δηλώνονται στο ΠΥΘΙΑ από τη γραμματεία και όχι από τους φοιτητές/τριες λόγω της μετάβασης σε άλλο πρόγραμμα σπουδών.

Προσοχή! Από το επόμενο εξάμηνο και για όλα τα υπόλοιπα εξάμηνα σπουδών μέχρι να περάσουν αυτά τα μαθήματα είναι υποχρέωση των φοιτητών να τα δηλώνουν στο ΠΥΘΙΑ.