ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2021-22

Από ΤΡΙΤΗ 05/10/21 μέχρι και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/10/21

Στα πλαίσια των μέτρων για την αποφυγή της μετάδοσης του COVID-19, οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες του Τμήματος, οι οποίοι υπέβαλαν ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής, καλούνται να αποστείλουν στη Γραμματεία αποκλειστικά με ταχυδρομείο ή με ταχυμεταφορά (courier) από Τρίτη 05/10/21 μέχρι και Παρασκευή  15/10/21 τα δικαιολογητικά τους προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση των στοιχείων τους και ολοκλήρωση της εγγραφής τους.


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Εκτυπωμένη η Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής (όχι επικυρωμένη)
  2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
  3. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (ασπρόμαυρες ή έγχρωμες)
  4. Φωτοτυπία της Βεβαίωσης του ΑΜΚΑ(το εκτυπώνετε από την Ιστοσελίδα www. amka.gr)
  5. Πιστοποιητικό Γέννησης, στο οποίο αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Αρρένων  (ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΡΕΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ).
  6. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599, η οποία εκδίδεται μέσω του ιστότοπου www.gov.gr ή φέρει φυσική υπογραφή με βεβαίωση του γνησίου αυτής, για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (Επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση)
  • Για τους Έλληνες Πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης, Βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου του Νομού Έβρου, Ροδόπης ή Ξάνθης.

Λανθασμένη δήλωση προσωπικών στοιχείων κατά την ηλεκτρονική εγγραφή

Σε περίπτωση που οι εγγραφέντες αποδειχθεί ότι έχουν συμπληρώσει λανθασμένο αριθμό ΑΜΚΑ ή έχουν προβεί σε λανθασμένη δήλωση σχετικά με τα προηγούμενα Τμήματα/Σχολές φοίτησης, ή έχει προκύψει μεταβολή των προσωπικών τους στοιχείων μετά τη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις (πχ αλλαγή επωνύμου ή αλλαγή Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας κτλ), θα δηλώσουν στην επισυναπτόμενη Υπεύθυνη Δήλωση τα σωστά στοιχεία τους.

Η διεύθυνση στην οποία θα αποσταλεί ο φάκελος με τα δικαιολογητικά είναι  η εξής :


ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ -ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Τ.Θ. 141 Τ.Κ. 57400

ΣΙΝΔΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


Αμέσως μετά την παραλαβή των δικαιολογητικών από τη Γραμματεία και μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, οι φοιτητές/ τριες θα λάβουν στο e-mail που θα δηλώσουν στην επισυναπτόμενη Υπεύθυνη Δήλωση, τους προσωπικούς κωδικούς χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών τους, τον Αριθμό Μητρώου τους (Α.Μ.) και αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση και εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του πανεπιστημίου.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή διευκρίνιση, μπορούν οι φοιτητές/τριες να επικοινωνούν με τη Γραμματεία μέσω της προσωπικής τους διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στέλνοντας email στο : dvailou@admin.teithe.gr.

Παρακαλούνται να μην τηλεφωνούν, διότι είναι αδύνατη η ανταπόκριση σε συνεχή τηλεφωνήματα.