ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

Στο Moodle του μαθήματος έχει αναρτηθεί διευκρίνιση για την εκπαιδευτική επίσκεψη στα ΓΑΚ Θεσσαλονίκης.

Η διδάσκουσα
Δρ. Αναστασία Τσελεπίδου