Πολιτική της Πληροφορίας-Ε εξάμηνο

Έχει αναρτηθεί ανακοίνωση στο Moodle (Θέμα 8-Φάκελος Ομαδική Εργασία) με πληροφορίες για τη συγγραφή της ομαδικής εργασίας.

Ε. Καταφυλής