Μετεγγραφές Φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους  2022-2023

Καλούνται οι φοιτητές/τριες των οποίων κυρώθηκε στους Πίνακες η αίτηση μετεγγραφής/μετακίνησης από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής τους Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΔΙΠΑΕ έως και την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022, τα παρακάτω:
α) Την αίτηση μετεγγραφής όπως αυτή εξάγεται από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων,
β) Τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην παραπάνω Αίτηση, σύμφωνα με τη δέσμευσή τους σε αυτή*.
*Σ.Σ.: Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που δεν υπεβλήθη δήλωση αποποίησης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, η αποποίηση θα γίνεται με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης, θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής, στο Τμήμα/Σχολή Υποδοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 της με αριθμ. 142413/19-10-2020 Απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 4617).
Μετά την 30/11/2022 (ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) θα ακολουθήσει έγκριση των αιτήσεων  από τη Συνέλευση του τμήματος.
Τότε θα αναρτηθεί 2 η   ανακοίνωση που θα ενημερώνει τους φοιτητές για να προχωρήσουν σε διαγραφή από το τμήμα προέλευσής τους και εγγραφή τους στο τμήμα μας.

εκ της Γραμματείας