ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ Ι – Γ΄ ΟΜΑΔΑ

Δείτε στη σελίδα του μαθήματος στο moodle την ανακοίνωση για την αναπλήρωση του μαθήματος.
https://exams-ssc.the.ihu.gr/course/view.php?id=173

ο διδάσκων
Αριστείδης Ντόμπρος