Εγγραφές των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε.

Σύμφωνα με τη με αριθμ.πρωτ. Φ.153/142567/Α5/13-09-2019 Υ.Α (Α.Δ.Α.: ΩΨΑΒ4653ΠΣ-ΘΞΟ) ορίζεται προθεσμία εγγραφής των εν λόγω υποψηφίων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019. (23-09-2019 έως και 30-09-2019).
Επισημαίνεται ότι για τους εν λόγω υποψηφίους δεν εφαρμόζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής.
Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για όσους εισήχθησαν με την ειδική κατηγορία των αλλοδαπών-αλλογενών αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε. και αλλοδαπών-αλλογενών αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε., αναφέρονται στις με αριθ. Φ.151/47149/A5/2016 (Β’ 820), Φ.151/82115/Α5/2017 (Β’ 1873) και Φ.151/118482/Α5/2018 (Β’ 3522) Υ.Α.