Εκλογές διευθυντή εργαστηρίου-Ανακοινοποίηση στο ορθό

Οι υποψηφιότητες μελών ΔΕΠ για την ιδιότητα διευθυντή εργαστηρίου του τμήματος υποβάλλονται από τις 27.9.2023 μέχρι τις 11.10.2023 και ώρα 14.00