Ταξινομικά Συστήματα ΙΙ – Επιλογή ομάδας για την εξεταστική Χειμ. 2024

Παρακαλώ να μεταβείτε στη σελίδα του μαθήματος στο moodle, για να δηλώσετε μία από τις 3 ομάδες, με την οποία θα εξεταστείτε. Οι ομάδες είναι των 16 ατόμων. Εάν έχει συμπληρωθεί κάποια ομάδα, παρακαλώ να επιλέξετε μία άλλη.

Επειδή είναι περιορισμένα τα εγχειρίδια του DDC22, θα πρέπει να θυμάστε την ομάδα που θα δηλώσετε, γιατί δεν θα μπορείτε να έρθετε σε κάποια άλλη.

Ο διδάσκων