Πλατφόρμα διάχυσης οπτικοακουστικού υλικού ανοικτής πρόσβασης με χρήση τεχνολογιών αναγνώρισης λόγου (OAVA) / Open Access Audiovisual Archive

openvideoarchives.gr

Χρηματοδότηση: ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Χρονική Διάρκεια: 24 μήνες

Επιστημονικώς Υπεύθυνη: Αφροδίτη Μάλλιαρη, επικ. καθηγήτρια

Φορείς υλοποίησης:

  • Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
  • DataScouting Ε.Ε.

Περιγραφή: Το έργο OAVA στοχεύει στη δημιουργία μιας πλατφόρμας ενοποιημένης μηχανής αναζήτησης σε οπτικοακουστικό υλικό ανοικτής πρόσβασης βασισμένη σε βιβλιοθηκονομικά πρότυπα τεκμηρίωσης, η οποία θα παρέχεται δωρεάν προς το κοινό. Για την ανάπτυξη της πλατφόρμας θα πραγματοποιηθεί συλλογή δεδομένων εκπαίδευσης, ο σχεδιασμός και η εκπαίδευση μοντέλων βαθιάς μάθησης για την ανάπτυξη αλγορίθμων αυτόματης αναγνώρισης ομιλίας στα ελληνικά και αγγλικά. Θα αξιοποιηθεί η υπάρχουσα τεχνολογία, η τεχνογνωσία στην ανάλυση και επεξεργασία οπτικοακουστικών ροών της DataScouting, τα επιστημονικά παράγωγα αναγνώρισης λόγου αυτού του έργου και η μακρόχρονη εμπειρία του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης στην τεκμηρίωση υλικού και στην οργάνωση πληροφοριών και της γνώσης. Η πλατφόρμα θα επιτρέπει την αναζήτηση οπτικοακουστικών αρχείων αξιοποιώντας τόσο τα μεταδεδομένα που διατίθενται από τους φορείς παραγωγούς/διάθεσης των οπτικοακουστικών αρχείων, όσο και το πλήρες κείμενο που προκύπτει από την αυτόματη αναγνώριση ομιλίας.