ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΔΙΠΑΕ

Παρακαλούνται οι φοιτητές που δεν έχουν υπερβεί το 12ο εξάμηνο σπουδών και έχουν προβιβάσιμο βαθμό σε όλα τα μαθήματα του παλαιού προγράμματος σπουδών να συμπληρώσουν, να υπογράψουν και να φέρουν στη γραμματεία από Τρίτη 03/03/20 μέχρι και Παρασκευή 06/03/20 την Αίτηση και την Υπεύθυνη Δήλωση που επισυνάπτονται.

Όσοι φοιτητές δεν μπορούν να υποβάλουν την αίτηση αυτοπροσώπως μπορούν να κάνουν την υποβολή των σκαναρισμένων εγγράφων ηλεκτρονικά στο e-mail της γραμματείας: dvailou@admin.teithe.gr