Τελικό πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου και δηλώσεις εργαστηρίων

Μπορείτε να δείτε στο συνημμένο αρχείο το τελικό πρόγραμμα του εαρινού εξαμήνου.

Τα αποτελέσματα των δηλώσεων εργαστηρίων βρίσκονται στο moodle. https://moodle.teithe.gr/course/view.php?id=3347