Επιλογές θεμάτων στις Βάσεις Δεδομένων

Μπορείτε να δείτε στο Moodle τη σχετική ανακοίνωση με ημερομηνία ανακοίνωσης 24/5/2020

https://moodle.teithe.gr/course/view.php?id=3350