ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

 1. Βεβαίωση σπουδών από τη Γραμματεία του τμήματος
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο.
 3. Εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας της τρέχουσας χρονιάς, εκτυπωμένο από το taxis.
 4. Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας από το Δήμο.
 5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 6. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου πάσο
 7. Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599 (πρώην 105) όπου θα αναγράφεται «δεν έχω σπίτι στην Θεσ/νίκη ή στα περίχωρα αυτής και αν γίνει δεκτή η αίτησή μου αποδέχομαι πλήρως τον Κανονισμό λειτουργίας της Φοιτητικής Εστίας».

             Κατά περίπτωση μπορείτε να προσκομίσετε και ΕΠΙΠΛΕΟΝ δικαιολογητικά όπως:

 • Βεβαίωση πολυτεκνίας από τον σύλλογο Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων.
 • Βεβαίωση σπουδών από προστατευόμενα μέλη της οικογένειας που σπουδάζουν σε Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
 •  Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής (για τα άτομα που έχουν προβλήματα υγείας)
 •  Διαζευκτήριο.
 •  Ληξιαρχική πράξη θανάτου αν αυτό δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό    οικογενειακής κατάστασης.
 •  Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας.

   και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κρίνετε ότι πρέπει να λάβουμε γνώση.

            Ειδικά, επιπλέον για τους ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ φοιτητές:

 1.  Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου,
 2.  Άδεια παραμονής.

Τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά θα συνοδεύονται από συμπληρωμένη ΑΙΤΗΣΗ και  Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου 1599/1989 εφόσον τα δικαιολογητικά είναι αντίγραφα των πρωτοτύπων, όπου θα αναγράφεται «ότι είναι πιστά αντίγραφα των πρωτοτύπων, τα οποία θα καταθέσω εφόσον μου ζητηθούν από την υπηρεσία».

Οι προθεσμίες και ο τρόπος κατάθεσης των δικαιολογητικών θα ανακοινωθούν σε προσεχή ανακοίνωση.

τηλ. επικοινωνίας 2310 791124