Πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ

Η Πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ ξεκινάει στις 28 Ιουνίου 2021 και θα ολοκληρωθεί στις 27 Δεκεμβρίου 2021.
Όσοι προτίθεστε να κάνετε πρακτική στο επόμενο διάστημα, μέσω ΕΣΠΑ, θα πρέπει:

  1. Αρχικά, να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική δήλωση https://forms.gle/WK1GHmymctDJ7bEr7
  2. Να υποβάλλετε ηλεκτρονικά αίτηση-δήλωση  https://praktiki.teithe.gr/crm/
  3. να καταθέσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά μέχρι τις 25 Μαϊου 2021.

Ο φοιτητής οφείλει αρχικά να προσκομίσει, εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ΠΑ, υπογεγραμμένα στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Τμήματος τα ακόλουθα έντυπα:

*        «ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ»εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη, την οποία συμπληρώνετε μέσω του ΠΣ του ΓΠΑ ΕΣΠΑ, ακολουθώντας το σύνδεσμο https://praktiki.teithe.gr/crm/

*       «ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ» εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη, την οποία συμπληρώνετε μέσω του ΠΣ του ΓΠΑ ΕΣΠΑ, ακολουθώντας το σύνδεσμο https://praktiki.teithe.gr/crm/ 

 *       «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» για προσωπικά δεδομένα (την προμηθεύεται ο φοιτητής από την ιστοσελίδα praktiki.teithe.gr/Φοιτητές/Έντυπα)

 *       «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ», εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη (συνημμένη)

 *       «ΑΙΤΗΣΗ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ», εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη  (Θα προωθηθεί από εμένα στο φορέα που θα επιλέξετε)

*       «ΑΙΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ», εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη (συνημμένη)

Ακολουθεί ενδεικτική λίστα βιβλιοθηκών που έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν. Λόγω όμως των ιδιαίτερων συνθηκών (λόγω Covid), η επιβεβαίωση των θέσεων θα πρέπει να γίνει και πάλι μετά τη δήλωσή σας.

http://www.lisa.ihu.gr/wp-content/uploads/2021/05/Libraries-List-20-21-εαρινό-2.pdf