Ταξινομικά Συστήματα Ι – Ομάδες τελικής εξέτασης 22-06-2021

Με βάση τις δηλώσεις των φοιτητών δημιουργήθηκαν τρεις (3) ομάδες για την τελική εξέταση του μαθήματος. Παρακαλώ δείτε το αναρτήμενο αρχείο με τις ομάδες στο moodle του μαθήματος (Ταξινομικά Συστήματα Ι – Ε).

Ο διδάσκων