Συμπλήρωση δηλώσεων συμμετοχής στην εξεταστική των μαθημάτων πληροφορικής

Για τη συμμετοχή σας στην εξέταση των μαθημάτων πληροφορικής πρέπει να κάνετε υποβολή έως τη ΔΕ 30/8 των αιτήσεων/δηλώσεων που θα βρείτε στην αντίστοιχη διεύθυνση για κάθε μάθημα.

• Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής Ι • Εισαγωγή στην Πληροφορική
https://exams-ssc.the.ihu.gr/course/view.php?id=18

• Πολυμεσικές Εφαρμογές
https://exams-ssc.the.ihu.gr/course/view.php?id=19

• Βάσεις Δεδομένων
https://exams-ssc.the.ihu.gr/course/view.php?id=17

• Τεχνολογίες Ιστού • Επικοινωνίες – Δίκτυα
https://exams-ssc.the.ihu.gr/course/view.php?id=21

• Σχεδιασμός Δικτυακών Τόπων
https://exams-ssc.the.ihu.gr/course/view.php?id=22