Ανακοίνωση σχετικά με την Εργασία του Εργαστηρίου Σχεδιασμός Δικτυακών Τόπων / Διαδικτυακές Εφαρμογές και Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου

Καλή χρονιά!

Στο moodle έχει ενημερωθεί η ανακοίνωση σχετικά με την Τελική Εργασία.

Οι διδάσκοντες

Δ. Ρουσιδης

Α. Γουσιόπουλος