Πρόσκληση Υποβολής Aιτήσεων Erasmus+ 2022 – Τομέας Ανώτατης Εκπαίδευσης

Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων που αφορούν τον τομέα, είναι η 23η Φεβρουαρίου 2022 για τις δράσεις της Κινητικότητας Φοιτητών και Προσωπικού χρηματοδοτούμενη από κονδύλια εσωτερικής πολιτικής (ΚΑ131),  Διεθνής Κινητικότητα με τη Συμμετοχή Τρίτων Χωρών που δεν είναι Συνδεδεμένες με το Πρόγραμμα Erasmus+ χρηματοδοτούμενη από κονδύλια εξωτερικής πολιτικής (ΚΑ171)& τη χορήγηση του Πιστοποιητικό Ομίλου Κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΚΑ130) και η 23η Μαρτίου 2022 για τη δράση των Συμπράξεων Συνεργασίας στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΚΑ220- HED). 

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι όλες οι αιτήσεις είναι στα αγγλικά και σε μορφή WEB και μπορείτε να τις βρείτε στο σύνδεσμο  https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus  (συνδεθείτε μέσω του EU-Login). 

Επισημαίνεται ότι η συμπλήρωση των αιτήσεων για τις δράσεις ΚΑ1 (ΚΑ131, ΚΑ171 & ΚΑ130) δύναται να γίνει στην ελληνική γλώσσα ενώ για τις αιτήσεις ΚΑ220-HED προτείνεται η αγγλική γλώσσα.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε συνδυαστικά τον Οδηγό του Προγράμματος Erasmus+ 2022.