Ανακοίνωση για τα Πληροφοριακά Συστήματα

Μπορείτε να δείτε στο Moodle την ανακοίνωση για τη βαθμολογία του μαθήματος.

https://moodle.teithe.gr/course/view.php?id=3391