Βαθμολογία Μεταδεδομένα, Ανοικτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα και Οντολογίες – Θ & Ε

Έχει ανεβεί στο moodle η βαθμολογία του μαθήματος.

Οι διδάσκοντες

Ε. Γαρουφάλλου

Δ. Ρουσίδης