ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προϋποθέσεις του Νόμου για την ένταξη των φοιτητών/τριών των πρώην Τ.Ε.Ι. στο Πρόγραμμα Σπουδών Πανεπιστημιακού Κύκλου

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 5 του Νόμου 4610/2019 οι προϋποθέσεις για την ένταξη στον Πανεπιστημιακό Κύκλο Σπουδών των φοιτητών/τριών Τ.Ε. είναι:

1. Να έχουν ολοκληρώσει τον Τεχνολογικό κύκλο σπουδών, δηλαδή να έχουν καλύψει ΟΛΕΣ τις προϋποθέσεις για απόκτηση πτυχίου τεχνολογικής εκπαίδευσης.

2. Να έχουν περάσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τ.Ε.Ι.

3. Να έχουν ολοκληρώσει την Πρακτική Άσκηση.

4. Να έχουν εκπονήσει την Πτυχιακή Εργασία και να έχουν εξεταστεί σε αυτή.

5. Να μην έχουν ξεπεράσει το 12ο εξάμηνο σπουδών.

6. Να καταθέσουν αίτηση ένταξης στον Πανεπιστημιακό Κύκλο Σπουδών το αργότερο εντός διαστήματος 60 ημερών από την ανάρτηση του τελευταίου μαθήματος τους ή την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που θα ενταχθούν στον Πανεπιστημιακό Κύκλο Σπουδών μπορούν μέσα σε 6 μήνες να ανακαλέσουν την αίτησή τους και να λάβουν πτυχίο Τεχνολογικής Κατεύθυνσης.