Ανακοίνωση για την ομάδα Α στις Βάσεις Δεδομένων

Έχει αναρτηθεί ανακοίνωση για την ομάδα Α στις Βάσεις Δεδομένων στο Moodle: https://moodle.teithe.gr/course/view.php?id=3350