Παράταση για την υποβολή των φακέλων υποψηφιότητας για την ειδίκευση Μετάφρασης του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης ΑΠΘ

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του ΔΠΜΣ Διερμηνείας και Μετάφρασης ΑΠΘ στη συνεδρίασή της αριθμ. 101/11-5-2022, σε συνέχεια της προκήρυξης με θέμα: «Προκήρυξη εισαγωγικών εξετάσεων για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διερμηνείας και Μετάφρασης, ειδίκευση Μετάφρασης, της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. για τα ακαδημαϊκά έτη 2022-2024» με αριθμό πρωτοκόλλου 61744/12-4-2022και ΑΔΑ 95ΠΒ46Ψ8ΧΒ-ΟΝΞ, αποφάσισε να παρατείνει την υποβολή των φακέλων υποψηφιότητας έως 10/6/2022.
Υπενθυμίζεται ότι οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@enl.auth.gr ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στη Γραμματεία του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Α.Π.Θ.
Σημειώνεται, επίσης, ότι οι υποψήφιοι / υποψήφιες μαζί με τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην προκήρυξη, θα πρέπει επιπρόσθετα να καταθέτουν μία υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνουν «ότι τα δικαιολογητικά που καταθέτω είναι αληθή και ακριβή», η οποία είτε θα πρέπει εκδοθεί από το gov.gr είτε να φέρει επικύρωση από δημόσιο φορέα.

Βρείτε εδώ την ηλεκτρονική αίτηση που θα πρέπει να συμπληρώσετε.
https://docs.google.com/forms/d/1VX6RSFP1lYEk4jb-Sp1BotiTgS3W2NzG3uPLM8nNvKM/viewform?edit_requested=true