ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ”

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ – Turnitin εργασιών
Έχουν αναρτηθεί διευκρινήσεις για τον έλεγχο Turnitin των εργασιών, στο moodle του μαθήματος.
Η διδάσκουσα
Αναστασία Τσελεπίδου