ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2022-23 ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες του Τμήματος, οι οποίοι υπέβαλαν ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής στην πλατφόρμα  του Υπουργείου (https://eregister.it.minedu.gov.gr/), παρακαλούνται να καταθέσουν/αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 • Εκτυπωμένη την ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής,
 • Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 • Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (ασπρόμαυρες ή έγχρωμες)
 • Πιστοποιητικό Γέννησης, στο οποίο αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Αρρένων  (Ισχύει αποκλειστικά για τους άρρενες φοιτητές).
 • Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599, η οποία εκδίδεται μέσω του ιστότοπου www.gov.gr ή φέρει φυσική υπογραφή με βεβαίωση του γνησίου αυτής από Κ.Ε.Π., με το παρακάτω κείμενο :
 • Συναινώ στη διαχείριση των προσωπικών μου δεδομένων από τις υπηρεσίες του  ΔΙ.ΠΑ.Ε.,
 • Δεν είμαι εγγεγραμμένος/η σε άλλο Τμήμα/Σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
 • Το προσωπικό μου mail, από το οποίο θα επικοινωνώ με τη Γραμματεία του Τμήματος, είναι : ……………………..

Η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση επισυνάπτεται έτοιμη και στην παρούσα ανακοίνωση.

 • Για τους Έλληνες Πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης, Βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου του Νομού Έβρου, Ροδόπης ή Ξάνθης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ/ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ :

Από Τρίτη 20/09/2022 έως Παρασκευή 30/09/2022

Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου εξουσιοδοτημένου προσώπου (καθημερινά στη Γραμματεία του Τμήματος στην Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη στη Σίνδο, από 10:00 έως 12:00) ή ταχυδρομικά ή μέσω courier (ημερομηνία αποστολής, έως 30/9/2022). Συστήνεται όμως, στα πλαίσια των μέτρων για την αποφυγή της μετάδοσης του COVID-19 και προς αποφυγή ταλαιπωρίας και άσκοπων μετακινήσεων, οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες του Τμήματος, να αποστείλουν στη Γραμματεία με ταχυδρομείο ή με ταχυμεταφορά (courier) και με ημερομηνία αποστολής έως 30/9/2022 τα παραπάνω δικαιολογητικά.

Η διεύθυνση στην οποία θα αποσταλεί ο φάκελος με τα δικαιολογητικά είναι  η εξής :

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Τ.Θ.  141
Τ.Κ. 57400
ΣΙΝΔΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αμέσως μετά την παραλαβή των δικαιολογητικών και ταυτοποίηση των στοιχείων θα εκδοθεί από τη Γραμματεία:

 1. Βεβαίωση Εγγραφής (Σπουδών), στην οποία θα αναγράφεται και ο Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.) του/της φοιτητή/τριας,
 2. Δελτίο Ενεργοποίησης με τους προσωπικούς κωδικούς χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών τους, με σχετικές οδηγίες.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ :

Η παραλαβή της Βεβαίωσης Σπουδών και των Κωδικών (Δελτίο Ενεργοποίησης) θα γίνει μετά το τέλος των εγγραφών δηλαδή από τη Δευτέρα 03/10/2022 με τους εξής τρόπους:

1. Με φυσική παρουσία των φοιτητών στη γραμματεία από τη Δευτέρα 03/10/2022 ή τρίτου προσώπου εξουσιοδοτημένου από το φοιτητή/τρια.

2. Με αποστολή στη γραμματεία εξουσιοδοτημένου courier από το φοιτητή/τρια από τη Δευτέρα 03/10/2022.

ΟΤΑΝ ΓΙΝΕΙ Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ(UREGISTER) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ – ΠΑΣΟ. (ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ).

Επιτυχόντες που δεν έχουν πραγματοποιήσει ηλεκτρονική εγγραφή

Σε περίπτωση που δεν έχει καταστεί δυνατή η ηλεκτρονική εγγραφή εισακτέου για οιονδήποτε λόγο (π.χ. μη κατοχή Α.Μ.Κ.Α. ή αριθμού κινητού τηλεφώνου, ανωτέρα βία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, θεομηνία ή άλλο σπουδαίο λόγο εξαιτίας του οποίου δεν κατέστη δυνατή η εμπρόθεσμη ηλεκτρονική εγγραφή), η διαδικασία εγγραφής πραγματοποιείται :

 • Με υποβολή αίτησης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με ταχυδρομική αποστολή προς τη Γραμματεία του Τμήματος, στην οποία εκτίθενται οι λόγοι της καθυστέρησης,
 • Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά,
 • Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599, η οποία εκδίδεται μέσω του ιστότοπου www.gov.gr ή φέρει φυσική υπογραφή με βεβαίωση του γνησίου αυτής, στην οποία θα δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία και τυχόν δικαιολογητικά που υποβάλλει, είναι ακριβή και αληθή.

Η εν λόγω εκπρόθεσμη αίτηση εγγραφής υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής (δηλ. έως 24/10/2022).

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

 • Οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες δε θα κάνουν δήλωση μαθημάτων για το Α΄ εξάμηνο. Η δήλωση γίνεται αυτόματα από τη Γραμματεία.
 • Το Πρόγραμμα μαθημάτων και η ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
 • Σε περίπτωση που κάποιος/α φοιτητής/ρια επιθυμεί να μη ξεκινήσει τις σπουδές του/της κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 και θέλει να προβεί σε διακοπή σπουδών, θα πρέπει να το γνωστοποιήσει έγκαιρα στη Γραμματεία. Για αυτό τον λόγο θα πρέπει να αποστείλει σχετικό mail στη Γραμματεία μετά την αποστολή των δικαιολογητικών. Σε αυτήν την περίπτωση, η Γραμματεία θα επικοινωνήσει με τον/την φοιτητή/τρια για περαιτέρω οδηγίες. Ο/Η φοιτητής/τρια που επιθυμεί τη διακοπή των σπουδών του, θα πρέπει να γνωρίζει ότι κατά το διάστημα αυτό, χάνει τη φοιτητική του/της ιδιότητα.

Βεβαίωση Διαγραφής

Στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Ηλεκτρονικές Εγγραφές 2021», ο επιτυχών που αιτείται την ηλεκτρονική εγγραφή του στο Τμήμα/Σχολή επιτυχίας του, είχε την υποχρέωση να δηλώσει αν είναι, ήδη, εγγεγραμμένος σε κάποιο Τμήμα/Σχολή της Τριτοβάθμιας από προηγούμενο έτος και να αιτηθεί τη διαγραφή του από αυτό. Η Βεβαίωσης διαγραφής θα αποσταλεί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του/της φοιτητή/τριας και στη Γραμματεία του νέου Τμήματος.

Στην εξαιρετική περίπτωση κατά την οποία ο επιτυχών δεν επιθυμεί τελικά την ολοκλήρωση της εγγραφής του στο νέο Τμήμα επιτυχίας, δύναται, πριν την έκδοση της Βεβαίωσης διαγραφής, να υποβάλει αίτηση – υπεύθυνη δήλωση ανάκλησης της διαγραφής του προς τη Γραμματεία του Τμήματος ή Σχολής, στην οποία είχε ήδη αιτηθεί ηλεκτρονικά τη διαγραφή του.

Επισημαίνεται ότι κάποιοι φοιτητές/τριες ζήτησαν ήδη χειρόγραφα τη διαγραφή τους οπότε έχουν ήδη διαγραφεί και διαθέτουν τη Βεβαίωσης διαγραφής.

Λανθασμένη δήλωση προσωπικών στοιχείων κατά την ηλεκτρονική εγγραφή

Σε περίπτωση που οι εγγραφέντες αποδειχθεί ότι έχουν συμπληρώσει λανθασμένο αριθμό ΑΜΚΑ ή έχουν προβεί σε λανθασμένη δήλωση σχετικά με τα προηγούμενα Τμήματα/Σχολές φοίτησης, ή έχει προκύψει μεταβολή των προσωπικών τους στοιχείων μετά τη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις (πχ αλλαγή επωνύμου ή αλλαγή ΑΔΤ κτλ), θα δηλώσουν στην επισυναπτόμενη Υ/Δ τα ορθά στοιχεία τους.

Σας ευχόμαστε καλή αρχή και καλή ακαδημαϊκή χρονιά!
Η Γραμματεία του Τμήματος