Ανακοίνωση για το μάθημα “Τεχνολογίες Ιστού” (ομάδες Γ και Δ)

Έχει αναρτηθεί ανακοίνωση στο Moodle σχετικά με το μάθημα (14/12).

Αφορά την ομάδα Γ’

Ο διδάσκων

Δ. Ρουσίδης