ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΑΕ. ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 13/3/23 ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/3/23

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για μετάβαση στο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών έχουν οι φοιτητές/τριες που:

  • δεν έχουν υπερβεί το 12ο εξάμηνο σπουδών
  • έχουν προβιβάσιμο βαθμό σε όλα τα μαθήματα του παλαιού προγράμματος σπουδών (ΑΤΕΙ)
  • έχει εκπονηθεί και εξετασθεί επιτυχώς η πτυχιακή τους εργασία
  • έχει διεκπεραιωθεί η πρακτική τους άσκηση

Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να συμπληρώσουν, να τυπώσουν, να υπογράψουν και να προσκομίσουν στη γραμματεία τα παρακάτω έγγραφα:

 1) την Αίτηση και 2) την Υπεύθυνη Δήλωση που επισυνάπτονται.

 Προσοχή! Αν η Αίτηση και η Υπεύθυνη Δήλωση δεν είναι υπογεγραμμένα δεν θα γίνονται δεκτά.

Τα 4 μαθήματα που πανεπιστημιακού προγράμματος δηλώνονται στο UNIPORTAL από τη γραμματεία και όχι από τους φοιτητές/τριες λόγω της μετάβασης σε άλλο πρόγραμμα σπουδών.

Προσοχή! Από το επόμενο εξάμηνο και για όλα τα υπόλοιπα εξάμηνα σπουδών μέχρι να περάσουν αυτά τα μαθήματα είναι υποχρέωση των φοιτητών να τα δηλώνουν στο UNIPORTAL.

εκ της Γραμματείας