ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ: Ανακοίνωση εξεταστικής Σεπτεμβρίου

Έχει αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στο Moodle του μαθήματος.