Διευκρινίσεις για τις δηλώσεις των εργαστηρίων

Πρώτη διευκρίνιση: Οι δηλώσεις αυτές είναι οι δηλώσεις εργαστηριακών ομάδων. Δεν σχετίζονται με τις δηλώσεις στο Πυθία.

Δεύτερη διευκρίνιση: Δεν χρειάζεται να μεταβείτε στο ΤΕΙ για τη διαδικασία. Είναι ηλεκτρονική αποκλειστικά μέσω του Moodle σύμφωνα με τις οδηγίες της ανακοίνωσης.