ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ-ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Έχει αναρτηθεί στη σελίδα του μαθήματος στο moodle η ύλη εξετάσεων του μαθήματος, Ιστορία και Είδη Βιβλιοθηκών-ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ (pdf).

Ο Διδάσκων,

Ε. Καταφυλής (PhD)