ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Για όσους δεν έχουν ενημερωθεί αναρτάται εκ νέου η ανακοίνωση (χωρίς αλλαγές). Για την καλύτερη ενημέρωσή σας η ίδια ανακοίνωση θα αναρτηθεί ξανά και τις επόμενες ημέρες.


Από τις 07/10/2019 έως και16/10/2019 οι νεοεισαχθέντες φοιτητές θα μπορούν να προσέρχονται στην Γραμματεία του Τμήματος τις ώρες 10:00 π.μ. -13 :00  π.μ. προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση των στοιχείων τους.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  • Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη η αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής
  • Φωτοτυπία ταυτότητας (όχι επικυρωμένη)
  • Φωτοτυπία της Βεβαίωσης του ΑΜΚΑ (το εκτυπώνετε από την Ιστοσελίδα www.amka.gr)
  • Δύο (2) ατομικές φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας, ασπρόμαυρες ή έγχρωμες)
  • Να συμπληρωθεί και να εκτυπωθεί η συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι ο φοιτητής ή η φοιτήτρια εξουσιοδοτεί την Γραμματεία για την διαχείριση προσωπικών δεδομένων (η συγκεκριμένη Υπεύθυνη Δήλωση προκύπτει από τον νέο νόμο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων), με σκοπό τη διευκόλυνση του φοιτητή στις συναλλαγές του με το ΔΙ.ΠΑ.Ε.  [ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ]
  • Πιστοποιητικό γέννησης ΜΟΝΟ για τους άρρενες φοιτητές (όπου θα αναγράφεται ο  Αριθμός Μητρώου Αρρένων) 
  • Έναν (1) φάκελο με αφτιά χωρίς λάστιχο με διαστάσεις 26,5Χ35cm

Η κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και ταχυδρομικά μέσα στις ίδιες ημερομηνίες (προσοχή να έχετε υπογράψει την ηλεκτρονική αίτηση και να την έχετε θεωρήσει για το γνήσιο της υπογραφής) στη διεύθυνση:

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Τ.Θ. 141 Τ.Κ. 57400 ΣΙΝΔΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής οι φοιτητές  θα παραλάβουν τους  κωδικούς τους αυτοπροσώπως ή με αίτησή τους στο ΚΕΠ