Βαθμολογία • Τεχνολογίες Ιστού • Επικοινωνίες – Δίκτυα

Ανακοινώθηκε στο Moodle των εξετάσεων η βαθμολογία για τα • Τεχνολογίες Ιστού • Επικοινωνίες – Δίκτυα: https://exams-ssc.the.ihu.gr/course/view.php?id=21