Βαθμολογίες μαθημάτων πληροφορικής

Έχουν αναρτηθεί στο Moodle των εξετάσεων οι βαθμολογίες των παρακάτω μαθημάτων: