Ανακοίνωση για: Τ. Ιστού, Επ. Δίκτυα, Δ. Εφ – ΣΔΠ, Σχ. Δικτ. Τόπων (για την εξέταση της 24/6)

Η εξέταση των μαθημάτων θα ξεκινήσει για όλους τους φοιτητές σε μία ομάδα για κάθε μάθημα, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα της εξεταστικής, δηλαδή:

  • Τ. Ιστού, Επ. Δίκτυα στις 10:00
  • Δ. Εφ – ΣΔΠ, Σχ. Δικτ. Τόπων στις 14:00

Η ανακοίνωση αφορά μόνο όσους έχουν κάνει υποβολή εργασίας.