ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Το μάθημα ” Ιστορία Βιβλίου και Τύπου” αντικαταστάθηκε με το μάθημα “Εισαγωγή στη Βιβλιοθηκονομική Οργάνωση Υλικού και Πληροφοριών”
με την παρακάτω ύλη!


βιβλιογραφία

Μπώκος, Γ. Εισαγωγή στην Επιστήμη της πληροφόρησης. 2η εκδ., Παπασωτηρίου, 2020

(Κεφ. 5. Διαχείριση της πληροφορίας: το έργο : επεξεργασία υλικού.)

Καπιδάκης Σ., Λαζαρίνης, Φ., Τοράκη, Κ. Θέματα βιβλιοθηκονομίας και επιστήμης των πληροφοριών (ηλεκτρονικό σύγγραμμα). Κάλλιππος https://repository.kallipos.gr/handle/11419/1674

Κεφ. 6. Ταξινόμηση (συγκεκριμένα τα υποκεφάλαια 6.1, 6.2, 6.4, 6.5)

Κεφ. 7. Θεματικές επικεφαλίδες (όλο)


Τόγια, Α. & Χριστοδούλου, Γ. Εισαγωγή στο RDA : ένας πρακτικός οδηγός για καταλογογράφηση υλικού βιβλιοθηκών. (ηλεκτρονικό σύγγραμμα). Κάλλιππος https://repository.kallipos.gr/handle/11419/5841

Κεφ. 1 Εισαγωγή στην Καταλογογράφηση (όλο)

Κεφ. 2. Βιβλιογραφικά στοιχεία και σημεία πρόσβασης (συγκεκριμένα τα υποκεφάλαια 2.1 και 2.2)


εκ της Γραμματείας
Π. Παπανίκος
τηλ. 2310013185
infolibd@libd.teithe.gr